התקשרות שלא באמצעות מכרז

על פי תקנה 1 ג (א) לתקנות חובת המכרזים, אם הביטוח הלאומי מחליט להתקשר עם ספק שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז), יפרסם את החלטתו המנומקת באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בתוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה.

השגות על החלטת הביטוח הלאומי אפשר להפנות לתחום מכרזים באמצעות פקס שמספרו 02-6463120.

החלטת ועדת המכרזים למתן פטור, שלא הוגשה עליה השגה, תיכנס לתוקפה בתום 3 ימים ממועד פרסומה.