הפעולות שעבורן אפשר לקבל סיוע


שימו לב:
הקרן אינה מממנת פעולות, שמקום העבודה חייב לבצע על פי החוק והתקנות.

בכל מקרה מתן הסיוע כפוף לסדר העדיפויות של הקרן ותוכנית העבודה בשנה מסוימת.


1.       מחקר בתחום בטיחות וגהות בעבודה, שנועד לגיבוש מסקנות הניתנות ליישום רחב, כדי למנוע תאונות עבודה או לצמצמן.

2.       בדיקת מסקנות של מחקר מהסוג הנ"ל בדרך של הפעלה ניסיונית במפעל מסוים, כדי לבחון את מידת ישימותן של מסקנות המחקר ותרומתן לקידום הבטיחות והגהות בעבודה.

3.       בדיקה ניסיונית במפעל מסוים של אמצעים להגברת הבטיחות והגהות בעבודה, כדי ליישמם במקומות עבודה אחרים.

4.       חקירה, מיפוי והערכה של סיכונים קיימים ועתידיים במקומות עבודה, הצעת פתרונות להסרת הסיכונים האמורים, ויישום הפתרונות המוצעים.

5.       פעולות הסברה, הדרכה ותרגול של כללי התנהגות למניעת תאונות בעבודה ופעולות לפיתוח מודעות לבטיחות וגהות בעבודה באחת מהדרכים המפורטות להלן: 

5.1.    הדרכת מעסיקים ועובדים בנושא אמצעים ודרכים להגברת הבטיחות והגהות במקום העבודה ומעקב אחר יישום אותם אמצעים, הכול במקום עבודה שמתקיים בו אחד מאלה:

א. אין חובה על פי החוק לקיים בו ועדת בטיחות.

ב. מועסקים בו לא יותר מ 150 עובדים, והוכחו להנחת דעתו של המוסד שני התנאים הבאים:

  • מקום העבודה ייעד מתקציבו בשנת המס, שבה יתבצע הפרויקט, סכומים למימון פעולות בתחום הבטיחות בסכומים שאינם פחותים מהסכומים המבוקשים לפרויקט המוצע.
  • בשנת המס שקדמה לשנה השוטפת, היו כלל הוצאות המעסיק, עבור פעולות בטיחות וגהות באותו מקום עבודה, כפליים או יותר מהסכום שצוין בבקשה.

5.2.    הדרכה מרוכזת לעובדים ומעסיקים, המיועדת לנושאי בטיחות וגהות בעבודה, בתנאי שיוזם ההדרכה או מבצעה משתתף מתקציבו במימון מחצית הוצאות ההדרכה לפחות, וזאת נוסף על כל תשלום שהוא גובה בקשר לאותה ההדרכה (ההדרכה ממומנת, בתנאי שאין המעסיק מחויב בה על פי החוק והתקנות של הפיקוח על העבודה או על ידי כל גורם אחר).

5.3.    סדנאות ופעולות אחרות שאינן הדרכה כאמור למעלה, המיועדות לפיתוח תודעת הבטיחות והגהות בעבודה בקרב עובדים ומעסיקים.

6.       רכישת אמצעים, מכשירים ואבזרים חדשניים, העשויים לתרום להגברת הבטיחות והגהות במקום העבודה וכן התקנתם של אמצעים אלה, ובלבד שלמעסיק אין חובה על-פי החוק להתקין את המכשיר, האבזר או האמצעי האמור.

7.       פיתוח או שיפור של אמצעים, מכשירים ואבזרים, המיועדים להגברת הבטיחות והגהות במקום העבודה, כדי להציגם לפני מעסיקים אחרים, ובלבד שאמצעים, מכשירים ואבזרים אלה עשויים לתרום להגברת הבטיחות והגהות במקומות עבודה נוספים.

8.       קיום מבצעי הסברה ארציים באמצעי התקשורת ההמונית ובדרכי פרסום אחרות, המיועדים לפיתוח מודעות לבטיחות וגהות בעבודה.