תהליך הטיפול בבקשה


  •  הבקשה לסיוע תוגש לקרן לפיתוח שירותים לילדים ונוער  בסיכון.
  • צוות הקרן יבדוק את הבקשה על פי העדיפויות שפורטו לעיל.
  • תוכניות שידורגו בעדיפות גבוהה יגובשו בשיתוף הגוף המגיש ויובאו לדיון ואישור הוועדה הפנימית של המוסד.
  • תוכנית שאושרה על ידי הועדה הפנימית תובא להתייעצות בוועדה הציבורית מטעם מועצת הביטוח הלאומי.
  • בתום תהליך האישור, ייערך הסכם בין הביטוח הלאומי, הגוף המסתייע ושותפים אחרים במימון התוכנית.
  • הביטוח הלאומי יקיים בקרה על ביצוע התכנית על פי התנאים שבהסכם, לרבות המשכיות ההפעלה בתום תקופת הסיוע.
  • הביטוח הלאומי אינו מתחייב לקבל כל בקשה שהיא.