אישורים נדרשים


אישורים שיש לצרף לבקשה :

  • מסמכי התאגדות (תעודת רישום התאגדות מרשם העמותות או הקדשים או אחר)
  • אישור מלכ"ר
  • אישור ניהול תקין
  • אישור בעלות על קרקע
  • התחייבות להשלמת מימון הפרויקט בהתאם לתקציב הפרויקט
  • התחייבות להפעלת הפרוייקט ל- 10 שנים
  • הקרן שומרת על הזכות לערוך בדיקת רואה חשבון של הגוף המבקש סיוע
  • רשימת מקבלי השכר הגבוה בעמותה חתומה ע"י רו"ח.