תהליך הטיפול בבקשה


תהליך הטיפול בבקשה נמשך בין 6 ל-8 חודשים, עד לאישור הפרויקט וחתימת הסכם. לאחר בדיקת הבקשה על ידי עובדי הקרן, ההצעה תועבר להמשך טיפול, לדיון ואישור של שתי ועדות: הוועדה הארצית והוועדה הציבורית של מועצת המוסד לביטוח לאומי. שתי הוועדות מקיימות דיון על בסיס החומר המוגש ובדיקת יועץ המוסד. האישורים הסופיים של שר הרווחה ושל שר האוצר מאפשרים את עריכת החוזה המשפטי בין הגוף המסתייע ובין המוסד לביטוח לאומי ואת תחילת ביצוע הפרויקט.