קריטריונים למתן הסיוע


הקרן פועלת על פי תקנון שאושר על ידי מנהלת המוסד בהתייעצות עם ועדת הנכות של מועצת המוסד.

הסיוע יינתן בתחומים הבאים:

 • ציוד כללי וטיפולי הנדרש להפעלת הפרויקט ולתועלת ישירה של אנשים עם מוגבלות
 • שיפוצים ובנייה הנדרשים להתאמת המבנה לייעודו ולרווחת אנשים עם מוגבלות השוהים בו

הבקשות המוגשות לקרן צריכות לענות על הקריטריונים הבאים:

 • הסיוע יינתן לגופים ציבוריים וגופים פרטיים בתחומים מסוימים, עמותות וגופים וולונטריים, מלכ"רים, רשויות מקומיות או משרד ממשלתי
 • סיוע הקרן ניתן אך ורק לפרויקטים שאינם מתחייבים מטעם חוק או תקנה.
 • התוכנית המבוקשת מהווה מענה לצרכים של קבוצות אנשים עם מוגבלות, ואינה מיועדת לסיוע פרטני
 • סיוע יינתן רק לפיתוח שירותים ממשיים, הניתנים ישירות לאנשים עם מוגבלויות, ולא לתוכניות המסייעות להם באופן עקיף (לא יינתן סיוע לרכישת ציוד משרדי, לביצוע תוכניות מחקר לפרסום, ולסיוע בהפעלה שוטפת וכו')
 • קיימת התחייבות של הגוף הפונה או שותפים לתכנית לקיומו ומימונו של השירות המוצע לאורך זמן
 • מובטחת השתתפות של הגוף הפונה בעלויות הנדרשות לפיתוח התוכנית המוגשת לקרן בשיעור שלא יפחת מ-10% ועד 30% מהעלות הכוללת, בהתאם לעלויות הפרויקט ובהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי בו מצוי הפרויקט.
 • השירות המוצע חייב להיות זמין ובעל נגישות לכלל הנזקקים המתאימים לשירות באזור שבו הוא פועל
 • תחומי הסיוע והיקפו נקבעים על פי תוכנית העבודה של הקרן ובהתאם לתקציבה, תוך מתן דגש לסיוע באזורי הפריפריה – יישובי מצוקה ולאוכלוסיות חלשות, כולל מגזרים
 • הסיוע ניתן על פי עדיפויות שונות, הכוללות בין השאר איזורים ללא רשת מפותחת של שירותים, גופים שלא הסתייעו בעבר על ידי הקרן, שירותים עבור אנשים עם סוג מוגבלות מסוים, מחסור בשירותים ועוד.
 • הגוף הפונה מוכיח את יכולתו הכלכלית לבצע את התוכנית ולהמשיך להפעילה לאורך זמן.