תהליך הטיפול בבקשה


תהליך הטיפול בבקשה

  1. בקשות לסיוע יש להגיש על גבי טופס בקשה מקוון שהוגדר לכל הזמנה להגשת בקשות לסיוע או לקול קורא, באמצעות מערכת מפת"ח (מערכת פיתוח תוכניות חברתיות) ובצירוף כלל המסמכים הנדרשים.
  2. הקרן תערוך סינון ראשוני לבקשות לבחינת עמידה בתנאי הסף בהתחשב באיכות הבקשות ובסדרי העדיפויות, עד לניצול המלא של התקציב שהוקצב לקול הקורא.
  3. בקשות שיעמדו בתנאי הסף ייבדקו לאור מדדים להערכת איכות התוכנית (הצורך בתוכנית, אוכלוסית היעד והיקף הפעילות, ראציונל, מטרות ומדדי הצלחה, יישומיות, היתכנות ויכולת הרחבה, יכולת הארגון לתמוך בתוכנית (בהיבטים מקצועיים וכלכליים) וכן בהתאם לסדרי העדיפויות על פי מדיניות הקרן.
  4. סיוע יינתן לבקשות בשלות העומדות בתנאי הסף ובהתחשב באיכות הבקשות ובסדרי העדיפויות, ועד לניצול המלא של התקציב  שהוקצב לקול קורא זה.
  5. מתן הסיוע מותנה באישור וועדות המוסד לביטוח הלאומי.
  6. לאחר תהליך אישור הבקשה בוועדות המוסד לביטוח לאומי, הארגון יידרש לחתום על הסכם משפטי אשר יכלול התחייבויות בגין: פרסום, מחקר ובקרה; דווח על עמידה ביעדים שהוגדרו (בפורמט שייקבע על ידי הקרן) ; עיגון אבני דרך לפרויקט ואופן פריסת התשלומים.