תנאים ועקרונות פעולה


אוכלוסיות יעד

הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור אנשים עם מוגבלות קבועה בלבד.

סיוע יינתן רק לפיתוח שירותים ישירים לאוכלוסיית היעד.

מאפייני הסיוע

 • הקרן מקבלת פניות לבקשת סיוע התואמות את הנושאים להגשת בקשות לסיוע והקולות הקוראים שנקבעו לשנת העבודה.
 • הקרן מסייעת בפיתוח תשתיות – בנייה חדשה, רכישת מבנה, הרחבת מבנה, שיפוץ מבנה והצטיידות - בהכשרת כוח אדם מקצועי, במו"פ טכנולוגי וברכישת אמצעים טכנולוגיים.
 • סיוע להכשרת כוח אדם מקצועי יינתן רק עבור הכשרה במקצוע או בעיסוק חדש לטיפול באנשים עם מוגבלויות.
 • סיוע לסידורי נגישות במבנה ציבורי יינתן רק במסגרת בנייה חדשה או שיפוץ כולל למבנה שייעודו העיקרי הוא מתן שירות לאנשים עם מוגבלות.
 • סיוע לחברות בע"מ, יינתן רק לפרויקטים בתחום השיקום התעסוקתי ולפיתוח אמצעי עזר ואביזרים טכנולוגיים חדשניים (למעט במסגרת קול קורא ייעודי להצטיידות של מסגרות דיור קהילתי המופעלות ע"י חברות פרטיות שיפורסם ב-2017).
 • סיוע הקרן לפרויקטים של פיתוח תשתיות יינתן לבנייה בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתחום*.
 • בסיוע לשירותים מוסדיים ממשלתיים או ציבוריים, יינתן סיוע בהרחבת מבנה או בשיפוץ במידה ויש בהם תנאים פיזיים קשים. סיוע בבנייה חדשה או ברכישת מבנה יינתן רק אם עקב סיבות בטיחותיות או בשל עלויות הרחבה ושיפוץ גבוהות לא ניתן לשפץ או להרחיב את המקום, או כאשר מדובר בהקמת שירות חדש*.
 • בסיוע לשירותים קהילתיים, יינתן סיוע בהרחבת מבנה או בשיפוץ במידה ויש בהם תנאים פיזיים לא הולמים או לצורך הרחבת הפעילות. סיוע בבנייה חדשה או ברכישת מבנה יינתן רק אם עקב סיבות בטיחותיות או בשל עלויות הרחבה ושיפוץ גבוהות לא ניתן לשפץ או להרחיב את המקום, או כאשר מדובר בהקמת שירות חדש*.
 • בסיוע למתקני ספורט מרכזיים, יינתן סיוע לבנייה חדשה במידה והסבתם מבנייה קיימת אינה אפשרית, או אם יש בהם תנאים פיזיים לא הולמים.

תקציב

 • רף הסיוע להשתתפות הקרן במימון עלויות פרויקט עומד על 90% בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכולות חברתיים-כלכליים 1-4 ע"פ דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וביישובי קו עימות על פי הגדרת משרד הביטחון, על 80% בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכולות חברתיים-כלכליים 5-7 ע"פ דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועל 70% בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכולות חברתיים-כלכליים 8-10 ע"פ דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • רף הסיוע להשתתפות הקרן במימון עלויות פרויקט עומד על 2,800,000 ₪ בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכולות חברתיים-כלכליים 1-4 ע"פ דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וביישובי קו עימות על פי הגדרת משרד הביטחון, על 2,450,000 ₪ בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכולות חברתיים-כלכליים 5-7 ע"פ דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועל 2,200,000 ₪ בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכולות חברתיים-כלכליים 8-10 ע"פ דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • הסיוע לחברות בע"מ לא יעלה על 10% מהתקציב השנתי של הקרן.

עדיפויות


בסיוע לפיתוח תשתיות תינתן עדיפות ל -

 • שירותים המיועדים למגזר החרדי, הערבי, הדרוזי והצ'רקסי.
 • שירותים הפועלים באזורי קו עימות ע"פ הגדרת משרד הביטחון.
 • שירותים המאפשרים שילוב נורמטיבי של אנשים עם מוגבלות בקהילה.
 • הקמת מסגרות חדשות.
 • שירות המיועד עבור אנשים עם מוגבלות פיזית, קוגניטיבית ונפשית קשה ו/או אוכלוסייה אשר רשת השירותים שלה אינה מפותחת, כגון: אנשים עם אוטיזם.
 • פרויקטים בעלי היתכנות להגיע לביצוע במהלך שנת העבודה.