אופן הגשת הבקשה וטפסים


בקשות יתקבלו רק במסגרת קולות קוראים המפורסמים לציבור באתר הקרנות-בקשות לסיוע וקולות קוראים 

בהתאם לתוכנית העבודה השנתית.

יש לעקוב באתר ולהגיש בהתאם להוראות.