אופן העברת תשלומים


ההשתתפות הכספית של המוסד בפרויקט משתנה מפרויקט לפרויקט. חלקו של המוסד במימון הפרויקט נקבע בהסכם המשפטי. התשלומים עבור הפרויקט מתבצעים בהתאם למועדים הנקובים בהסכם שנחתם ומועברים לארגון באמצעות המחאה בנקאית או ישירות לחשבון הארגון . המוסד מעביר בדרך כלל מקדמה בתחילת הפעלת פרויקט. תשלומי המוסד מתבצעים בהתאם להתקדמות בפרויקט ובהתאם להוצאות בפועל. אם הוצאות הפרויקט נמוכות מהמתוכנן, השתתפות במימון תקטן בהתאם. אם הוצאות עבור הפרויקט גבוהות מהמתוכנן המוסד ישא בסכומים שעליהם התחייב בהסכם בלבד. אי לכך עליכם להיות מודעים למגבלות התקציב ולנהוג בהתאם ותמיד לתכנן מקורות מימון עתידיים. מתחילת הפרויקט הסבו את תשומת לבכם ותיצמדו לתקציב המקורי . כל הוצאה בפועל מעבר לתקציב המאושר תהיה במימונכם. עם קבלת התשלומים הנכם תתבקשו למלא טופס אישור על קבלת התשלום בליווי קבלה מהארגון המאשרת קבלת התשלום.