אישורים נדרשים


אם מדובר בעמותה / חברה נא צרפו את המסמכים הבאים:
- תעודת רישום עמותה / מלכ"ר חברה.
- אישור ניהול תקין בתוקף של רשם העמותה (לעמותות בלבד)
- אישור תקף על ניכוי מס במקור.
- אישור על מעמד הגוף במע"מ.
- מאזן בוחן שנה נוכחית.
- אישור חשבון בנק.
- אישור מורשי חתימה (שנה אחרונה) ודוגמאות חתימה.
- תקנון העמותה.
- התחייבות הגוף להשלמת המימון.

אם מדובר ברשות מקומית או משרד ממשלתי :
- אישור חשבון בנק.
- אישור מורשי חתימה.
- התחייבות הגוף להשלמת המימון.