הגשת דוחות כספיים


לפני תחילת הפעלת הפרוייקט אתם מתבקשים לפתוח סעיף תקציבי נפרד בו תנהלו את ההוצאות וההכנסות עבור הפרוייקט.

שימרו כל הקבלות ומסמכים נלווים עבור כל ההוצאות כמסמכי תמיכה במידה שנבקשכם להציג. אנחנו מצפים למידע תומך להיות נגיש וזמין בכל עת על פי בקשתנו.

 

דוחות כספיים תקופתיים ישקפו הוצאות והכנסות בפועל בגין הפרוייקט. על הדוחות הכספיים לכלול הוצאות בהתאם לתקציב שאושר. כל הוצאה לא מתוכננת תופנה בפניה נפרדת למוסד ותקבל התייחסות בכתב. דוחות כספיים יוגשו חתומים ע"י רואה חשבון. הדוחות ייבדקו ויאושרו במחלקה ו/או ע"י גורמים מוסמכים נוספים במוסד.