לתשומת לבכם


אין לראות בהתייחסותנו לבקשה התחייבות כלשהי של המוסד לסיוע. רק אישור ועדות הקרן וחתימה על הסכם משפטי מהווה התחייבות לסיוע.