מי זכאי להגיש בקשה


עמותות -מלכ"רים, רשויות מקומיות, מועצות מקומיות ואזוריות, משרדי ממשלה, וכל גוף שיש לו מעמד משפטי, אשר יבטיח את השתתפותו במימון התכנית ויתחייב להמשיכו.