תוכנית העבודה לשנים 2013 - 2014


הקרן למפעלים מיוחדים פועלת לקידום ופיתוח שירותי רווחה לאוכלוסיות בסיכון.  

כל הצעה לסיוע נבחנת על ידי הביטוח הלאומי על פי קריטריונים, המעוגנים בתקנון הקרן, והיא טעונה אישור של מועצת המוסד לביטוח לאומי ושל שר הרווחה והשירותים החברתיים.

 

  

  הקריטריונים העיקריים

 • התוכנית עוסקת בשירות חדשני, שאינו קיים בקהילה או שקיים תקופה קצרה.
 • השירות קיים בקהילה, אולם הוא זקוק לפיתוח, מיסוד או התאמה לאוכלוסייה חדשה נוספת, או שיש לשנותו מבחינת התוכנית או צורת נתינתו.
 • השירות קיים בקהילה, אך הדרך להערכת האפקטיביות שלו היא באמצעות ניסויים בשטח.
 • התוכנית ניתנת להערכה שיטתית.
 • קיים סיכוי סביר להמשכיות התוכנית.
 • השירות הוכח כמוצלח, ויש מקום לעודד את הפיתוח ברמה הארצית.
 • התוכנית כוללת היבט של מתן ישיר לאוכלוסייה.

עדיפויות

במתן ההענקות ניתנת עדיפות לתוכניות הבאות:

 • תוכניות לאוכלוסיית מצוקה.
 • תוכניות שמספקות שירות המשלים את שירותי הביטוח הלאומי.
 • תוכניות המספקות שירותים משולבים.
 • תוכניות שבהן קיימים שותפים למימון.
 • יש סיכוי גבוה להמשכיות התוכנית עם סיום התקופה הניסיונית.

תקציב מפעלים מיוחדים

מקור התקציב של הקרן הוא דמי הביטוח המשולמים על ידי המבוטחים לענפי הביטוח השונים. מסגרת התקציב הכוללת מאושרת בעת אישור התקציב התפעולי במוסד.

הרשאה להתחייב לשנת 2013 – 20.8 מיליון ₪.

היקף הפעילות בשנת 2013

פועלות בשטח כ-120 תוכניות בשישה ענפים: ילדים, אימהות, נכות, זקנה, סיעוד ואבטלה. 
בשלבי פרסום מחקרי 8 תוכניות שהסתיימו.
 בשלבי טיפול שונים – כ-300 תוכניות.

אוכלוסיית יעד

אוכלוסיית היעד של רוב התוכניות הן אוכלוסיות בסיכון, כגון משפחות חד הוריות, מובטלים, צעירים בסיכון, מבוגרים ועוד. נשים מוכות, אסירים ואסירות, נוער וילדים בסיכון, ילדים מבוגרים מוגבלים.

בכל אחת מהתוכניות השתתפו עשרות משתתפים. חלק מהתוכניות התקיימו ביישוב אחד, חלקן התקיימו בכמה יישובי,ם וחלק מהתוכניות היו פיתוח שירות ארצי.

תוכניות לעתיד

בשנים האחרונות הקרן פועלת לקידום ופיתוח שירותי רווחה לאוכלוסיות בסיכון באמצעים הבאים;

 • הובלת מיזמים מערכתיים, הטמעת תוכניות מוצלחות ועידוד תוכניות חדשניות.
 • הובלת מיזמים מערכתיים בתחומים ממוקדים.

תחומים אלה נקבעים כבעלי עדיפות גבוהה לפעילות המוסד לביטוח לאומי והם נקבעים מעת לעת. המיזמים נערכים עם קרנות אחרות באגף ושותפים נוספים. הקרן מפרסמת בתחומים אלה "קול קורא" לקבלת תוכניות והצעות מארגונים שונים.

מיזמים עיקריים לשנים 2013 – 2014:

 • שילוב אוכלוסיות מוחלשות בתעסוקה; כולל נשים מוחלשות, צעירים בסיכון, מבוגרים ואנשים עם מוגבלות – תוכניות פועלות.
 • שילוב אנשים עם מוגבלות, בהשכלה גבוהה – תוכניות פועלות.
 • קידום בריאות ופעילות גופנית בקרב אנשים עם מוגבלות וקשישים – "קול קורא" פורסם בפברואר 2013.
 • הקמת קרן למיזמים עסקיים חברתיים.
 • העצמת משפחות בסיכון, והוצאתם מעוני – "קול קורא" יפורסם ביוני 2013.
 • שדרוג מרכזי יום לקשישים סיעודיים ולאוכלוסייה המבוגרת הכללית.
 • שילוב אוכלוסיות מוחלשת בתעסוקה; כולל נשים מוחלשות, צעירים בסיכון, מבוגרים ואנשים עם מוגבלות – תוכניות פועלות.
 • שילוב אנשים עם מוגבלות בהשכלה גבוהה – תוכניות פועלות.
 • הטמעת חלק מתוכניות הקרן שהסתיימו והוכרו כמוצלחות, ויש חשיבות להמשיך ולסייע בהפצה בקרב אוכלוסיות נוספות ויישובים מגוונים.
 •  עידוד תוכניות ניסיוניות בתחומים שאינן בסדרי העדיפויות של הקרן, אולם הן בעלות מאפיינים ניסיוניים, והפעלתן עשויה לתרום תרומה משמעותית לפיתוח שירותי רווחה.

הגופים מוזמנים להגיש הצעות לקרן, והן נבחנות על פי הקריטריונים וסדרי העדיפויות הרשומים למעלה. יש לשים לב להודעות עדכניות באתר.

 

 

 •