הנושאים שמייצג אינו רשאי לטפל בהם


  • קבלת החזר יתרת זכות של המבוטח לידיו.
  • חתימה בשם המבוטח על הצהרה, שלפיה חדל המבוטח להיות תושב ישראל.  הצהרה כזו ‏‏‏חייבת‏‏‏ להיות חתומה על-ידי המבוטח עצמו.
  • חתימה בשם המבוטח על הצהרה בדבר הקטנת המקדמות לתשלום דמי הביטוח. הצהרה כזו ‏‏‏חייבת‏‏‏ להיות חתומה על-ידי המבוטח עצמו, בצירוף  אישור יועץ מס או רואה חשבון.
  • חתימה בשם המבוטח על הצהרה בדבר הפסקת עיסוקו כעצמאי. הצהרה על הפסקת עיסוק כעצמאי חייבת להיות חתומה על-ידי המבוטח עצמו.
  • חתימה בשם המבוטח על תביעה לגמלה, או לוותר, או להתפשר לגבי גמלה או חלק ממנה.