הנושאים שמייצג רשאי לטפל בהם


  • הגשת בקשה לפתיחת תיק כלא שכיר.
  • אישור דין וחשבון בדבר הכנסות, ‏חתום על-ידי המבוטח‏ - (העברת תקציר שומה כאסמכתא לשומה).
  • עריכת הסכם תשלומים של המבוטח או המעסיק.
  • הגשת בקשה להפחתת קנסות והצמדה וקיום משא ומתן על כך.
  • הגשת בקשה לשינוי מקדמות, ‏חתומה על-ידי המבוטח‏ (להגדלת מקדמות לא נדרשת חתימה).
  • הגשת הודעה על שינוי מעמד, ‏חתומה על-ידי המבוטח‏. זאת בצירוף האישורים הדרושים.
  • קבלת הודעה הנשלחת למבוטח לידיו, זאת בהסכמה כתובה של המבוטח או המעסיק.
  • עריכת בירור חשבון של המבוטח או המעסיק.
  • קבלת מידע על קצבאות.