ייפוי כוח


כדי שיוכל לבצע פעולות או לקבל מידע על חשבונו של הלקוח בביטוח הלאומי, על המייצג למלא ולשלוח  טופס ייפוי כוח חתום על ידי הלקוח לסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל חשבונו של הלקוח.

מייצגים המחוברים למערכת ייצוג לקוחות של הביטוח הלאומי ישלחו את הטופס, אותו יש להפיק באמצעות מערכת ייצוג הלקוחות, למחלקה לשירותים טכנולוגים במשרד הראשי לפקס הרשום בראש הטופס.    

 
לתשומת הלב: בסופו של הטופס ישנו סעיף המתייחס למידע בנושא גמלאות. רק אם יחתום הלקוח גם על חלק זה של הטופס, יהיה המייצג מורשה לקבל מידע בנושא גמלאות.