עובדי מייצג הפונים לביטוח הלאומי


עובד של מייצג, הפונה בשמו של המייצג לסניף הביטוח הלאומי בקשר למבוטחים של מייצג, ימציא אישור מטעם המייצג (על גבי נייר מסמכים רשמי של המייצג) שבו יפורטו הפרטים הבאים :

  • פרטי המייצג – שם פרטי ומשפחה, תעודת זהות, כתובת המשרד וטלפון.
  • שם העובד/ת, תעודת זהות של העובד/ת.
  • שם המבוטח, תעודת זהות של המבוטח ונושא הפנייה.