מס' חוזר:
ביטוח/1339;נפגעי עבודה/1433;כללי/46/06
שם מינהל:
ביטוח וגבייה; גמלאות
שם אגף:
ביטוח ובריאות;נפגעי עבודה
מאשר:
דני אלקיים;לאה מנצורי
תפקיד:
מנהל אגף ביטוח ובריאות;מנהלת אגף א' נפגעי עבודה
תאריך פרסום:
22/02/2006
 
22/2/06: גמלה חוסמת למי שנפגע בחודשיים הראשונים של שנת מס

1.           כללי

 

על פי האמור בתקנה 11(ב), לתקנות הביטוח הלאומי (המקדמות) התשמ"ד – 1981 "... אם הפגיעה בעבודה אירעה בשני החודשים הראשונים של שנת מס פלונית, תחשב כהכנסה לפי שומה סופית ההכנסה לפיה חוייב הנפגע בתשלום מקדמות בשנת המס שקדמה לפגיעה".

 

עד כה פעלנו כך שבמקרים בהם הבסיס לחישוב הגמלה התפרס על שנתיים, נקבעה השנה החסומה השנה הקודמת לשנת הפגיעה.

 

בעקבות פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 03/ 377 לוי סלומון נ' המוסד לביטוח לאומי) הדן בפרשנות של תקנה זו הוחלט כי לגבי מבוטח, שנפגע בעבודה בחודשיים הראשונים של שנת מס, יופעלו כללי "גמלה חוסמת" הן על השנה שבה אירעה הפגיעה והן על השנה שקדמה לה.

 

חוזר זה יפרט את אופן הטיפול במקרים השונים.

 

2.         הטיפול במקרים בעקבות פסק הדין הנ"ל:

           בעקבות הפרשנות שנתן בית הדין הארצי לעבודה יחסמו, במקרים מסויימים, שתי שנות מס.

 

להלן אופן הטיפול בענף נפגעי עבודה ובמינהל הביטוח והגבייה 
            במקרים אלו:

 

א.         פגיעה שארעה בחודש פברואר:

            רבע השנה לחישוב הגמלה נקבע על פי החלטת פקיד התביעות כאחר משתי 
                       התקופות:

1)  נובמבר, דצמבר של שנת המס הקודמת וינואר של שנת הפגיעה.

2)  דצמבר של שנת המס הקודמת, ינואר ופברואר של שנת הפגיעה.


בכל מקרה של פגיעה בחודש פברואר תחסמנה אוטומטית שתי שנות המס.

ב.         פגיעה שארעה בחודש ינואר

 

רבע השנה לחישוב הגמלה נקבע על פי החלטת פקיד התביעות כאחת משתי 
התקופות:

1)  אוקטובר, נובמבר ודצמבר של שנת המס הקודמת.

2)  נובמבר, דצמבר של שנת המס הקודמת וינואר של שנת הפגיעה.

 

בכל מקרה של פגיעה בחודש ינואר תחסם השנה שקדמה לשנת הפגיעה באופן אוטומטי.

 

במקרים בהם בחר פקיד התביעות באפשרות מספר 2 תחסם גם השנה בה ארעה הפגיעה.

 

3.         תהליך העבודה בתביעות לנכות מעבודה ותלויים לפגיעה שאירעה בחודש ינואר

 

א. פקיד נ"ע יבקש מפקיד הביטוח והגבייה ביקורת לתאריך הנדרש, על מנת לבחון את רבע השנה הגבוה מבין שתי התקופות האפשריות.

 

הפקיד יציין על גבי הבקשה: שים לב! פגיעה בחודש ינואר.

 

ב.פקיד הביטוח והגבייה יעתיק את הרשומה לסביבת תחזוקה, יוסיף חסימה לשנת הפגיעה במסך 144 ויבצע ביקורת גבייה לתאריך המבוקש במסכי התחזוקה.

 

הערה – בשלב זה לא יופיעו תוצאות הביקורת במסך חישוב שר"ש (751) במערכת נת"ע.

 

ג.        פקיד נפגעי עבודה יבחן את תוצאות הביקורת ויפעל כלהלן:

 

1) יחליט על רבע השנה שתהווה בסיס לגימלה.

2) כיוון שהביקורת נעשתה בסביבת תחזוקה יבקש הפקיד ביקורת נוספת מפקיד הביטוח והגבייה לתאריך הנדרש, ויציין את רבע השנה שנבחר על ידו.

ד.      פקיד הביטוח והגבייה המקבל את הבקשה לביקורת יפעל כלהלן:

 

1) במידה שחודש ינואר אינו נכלל בתקופה, לא יבצע כל עדכון במערכת ויזין בייצור בקשה לביקורת גבייה לתאריך המבוקש.

2) במידה שחודש ינואר נכלל בתקופה, יוסיף בייצור במסך 144 חסימה לשנת הפגיעה ויבצע ביקורת לתאריך הנדרש.

 

4.         האמור בחוזר יחול על פגיעות בהם תאריך הזכאות הראשון חל מינואר 2006 ואילך.

           

הערה – בשלב זה לא יחול כל שינוי בתהליך העבודה בתביעות לתשלום דמי פגיעה.

 

            נבקשכם להביא חוזר זה לידיעת העובדים.