מס' חוזר:
ביטוח/1332; כללי/209/05
שם מינהל:
ביטוח וגבייה
שם אגף:
ביטוח ובריאות
מאשר:
כללי
תאריך פרסום:
24/08/2006
 
24/8/06: חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005

נבקש להביא לידיעתכם, כי ביום 1.1.2006 ייכנס לתוקף חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005.

           

  1. חוק זה קובע, בין היתר כי במידה שהמוסד לביטוח לאומי שולח מכתב בדואר לאדם, אל כתובת השונה מזו שאותה עידכן במשרד הפנים, לאחר שחלפו 50 ימים מהיום שבו עידכן אותה, ייחשב הדבר כי הדואר לא הגיע ליעדו אלא אם הוכח אחרת.

 

  1. החוק אינו מפרש את המילים "אלא אם הוכח אחרת". על כן נקבע, כי שינוי כתובת של אדם השונה מהכתובת הרשומה במשרד הפנים תיעשה אך ורק על סמך בקשה בכתב של האדם המבקש לשנות את כתובתו ו/או ע"י מייצגו. בקשה זו תסרק ותישמר כהוכחה לכך שהאדם עצמו ביקש זאת.

 

  1. לגבי מאגר הכתובות הקיים נקבע, כי הואיל ונקודת המוצא היא, שמרבית הבקשות שמוגשות באופן יומיומי ושוטף ע"י המבוטחים על גבי הטפסים השונים חתומים על-ידם ו/או ע"י מייצגם אזי במקרים בהם קיימים פערים בין הכתובות הרשומות במשרד הפנים לבין הכתובות עליהן הצהירו במוסד לביטוח לאומי – יש לראות במכתבים שנשלחים לכתובות השונות כמי שמתקיים בהם התנאי שהוכח שהגיעו ליעדם.