מס' חוזר:
כללי/2/05; ביטוח/1320
שם מינהל:
ביטוח וגבייה
שם אגף:
ביטוח ובריאות
מאשר:
כללי
תאריך פרסום:
03/01/2005
 
3/1/05: מעמדם של מעריכים ויועצים בסיעוד

על-פי חוות דעת הלשכה המשפטית מעריכים ויועצי בסיעוד נחשבים כעובדים עצמאיים לכל דבר ועניין כאשר חובת תשלום דמי הביטוח חלה עליהם.

 

מעמדם כעובדים עצמאיים מעוגן גם בהסכם העבודה שבינם לבין המוסד לביטוח לאומי, ועל כן הם נדרשים לפתוח מראש תיק כעובד עצמאי ברשויות המס לרבות במוסד לביטוח לאומי.

 

לגבי מעריכים ויועצים בסיעוד אשר עד לאחרונה דמי הביטוח נוכו מהם במקור ע"י המוסד לביטוח לאומי – במקרים אלה נפעל, כפתרון טכני בלבד, כנהוג במבוטח שהוא עובד שכיר על-פי צו סיווג מבוטחים (ראו פירוט בהוראת ביטוח 392 עמוד 49) כאשר אישור תחום הכספים על סכום דמי הביטוח שנוכה יהווה תחליף לאישור 857 של מס הכנסה. יודגש, כי לעניין חובת רישום מוקדם של עצמאי, יש לראות במי שנוכו ממנו דמי הביטוח במקור כמי שעשה המוטל עליו להירשם כעצמאי.

 

נבקשכם להביא חוזר זה לידיעת כל העובדים.