מס' חוזר:
ביטוח/1340; כללי/49/06
שם מינהל:
ביטוח וגבייה
שם אגף:
ביטוח ובריאות
מאשר:
כללי
תאריך פרסום:
01/03/2006
 
1/3/06 - קביעת תושבותם של בעלי אשרות מסוג א/1,א/2,א/5 ו-א/4 הנלווה ל-א/1

           

1.       כללי

 

      כפי שידוע לכם עפ"י סעיף 2א. לחוק הביטוח הלאומי, תושבותם של בעלי אשרה מסוג א/1, א/2, א/5 ו- א/4 הנלווה ל- א/2, נבחנת רק לאחר "תקופת ישיבה מינימלית" בארץ של 183 ימים (להלן:"תקופת ישיבה מינימלית"), רצופים או שאינם רצופים.

 

חוזר זה יפרט את אופן הטיפול בבעלי תעודת זהות ישראלית (בעלי אשרה מסוג א/1 ו- א/5) והן במי שאינו זכאי לקבלת תעודת זהות ישראלית (בעלי אשרה א/2 ו- א/4 הנלווים להם)

 

2.       הקמת תיקי בעלי אשרות א/1 ו- א/5 ע"י מערכת "מבוטח" (משיכה מאוכלוסין)

 

עד כה בעת פתיחת רשומה לבעלי אשרה א/1 או א/5, נקבעה תושבותם ע"י מערכת מבוטח" כ"תושבים" גם אם טרם חלפה "תקופת ישיבה מינימלית".

 

עפ"י התהליך החדש, בעת הקמת מבוטח חדש בעל אשרה א/1 או א/5 , לא תקבע מערכת "מבוטח" את תושבותו, ושדה תושבות במסך 111 ישאר ריק. משמעות הדבר הינה התייחסות לבעל האשרה כ"לא תושב" הן מבחינת הכיסוי הביטוחי והן מבחינת חובת התשלום.

 

קביעת מעמדם של בעלי אשרה אלה תתבצע ע"י פקיד בלבד ולא ע"י המערכת באופן אוטומטי, כפי שיוסבר בסעיף הבא.

 

3.       אופן טיפול במבוטחים בעלי אשרה א/1 ו- א/5 ע"י הפקיד 

 

3.1  לפונים בבקשה לבחינת תושבות לפני תום "תקופת ישיבה מינימלית", יש להבהיר כי תושבותם תיבחן אך ורק בסיומה.

 

3.2 לפונה בעל אשרה א/1 או א/5 שמקום מגוריו בתחום מדינת ישראל אינו בספק ינתן טופס שאלון לקביעת תושבות לבעלי אשרה לישיבת ארעי - בל/625 למילוי והגשה לאחר "תקופת ישיבה מינימלית.

 

3.3 לפונה בעל אשרה א/5 שמקום מגוריו בתחום מדינת ישראל מוטל בספק ינתן טופס "דו"ח רב שנתי מפורט" בל/6102 למילוי והגשה לאחר "תקופת ישיבה מינימלית".

 

3.4  במקביל תישלח למבוטח הודעה (התמע – מועד תושבות א5/2/1, ראה נספח), העומדת לרשותכם במסך 314. בהזמנת ההודעה חובה להזין תאריך הפנייה וסוג הטופס שקיבל הפונה.

 

3.5  בעת פנייתו של המבוטח לאחר "תקופת ישיבה מינימלית", עם המצאת הטופס, תצלום כניסות ויציאות בדרכון הזר שברשותו לצורך ספירת "תקופת ישיבה מינימלית" ומסמכים הדרושים לקביעת מרכז חיים, ימלא הפונה את הטופס בל/666 לצורך רישום בקופ"ח. הפקיד יבחן את התושבות בהתאם לכללים שפורטו בחוזר ביטוח 1296 מיום 27.4.03 ויעדכן את החלטתו במערכת.

 

להוכחות מרכז חיים בישראל ישמשו, בין היתר, ההוכחות הבאות:

·        הצהרה ברורה בדבר כוונות לשהייה קבועה בישראל;

·        רכישת דירה או הסכם לשכירת דירה לתקופה של שנה לפחות;

·        המשפחה בישראל (בן/בת הזוג מתגוררים בישראל הילדים מתחת לגיל 18 בישראל);

·        כל הוכחה מעשית נוספת המצביעה על זיקה לישראל, כגון ויתור על אזרחות קודמת,

                    מכירת נכסים ודירה בחו"ל, אישור על קביעות העבודה בישראל וכד'. 

 

4.       אופן טיפול בבעלי אשרה א/2 ו- א/4 הנלווה ל- א/2

 

      להבדיל מבעלי אשרה א/1 ו- א/5 אין בעלי אשרה א/2 או א/4 מקבלים ת.ז. ישראלית, ולכן בעת פנייתם למוסד יש לפעול כדלהלן:

 

4.1   בעל אשרה א/2 או א/4 הנלווה לו, הפונה בבקשה להכיר בו כתושב לפני תום "תקופת ישיבה מינימלית", יתבקש למלא "שאלון לרישום נפש" בל/1050 ולהגישו לסניף בהקדם האפשרי וזאת לצורך הקמתו במערכת "מבוטח".

 

4.2   לאחר קבלת "שאלון לרישום נפש" יקים הפקיד את רשומת המבוטח במערכת כבעל דרכון וינפיק לו מספר מזהה. בעת ההקמה במסך 171, בשדה תושבות, יבחר הפקיד באפשרות "לנ לא נקבעה תושבות". הדבר יגדיר את מעמדו של בעל אשרה א/2 או א/4 הנלווה לו כמי שלא נקבעה תושבותו, וזאת בדומה לבעלי אשרה א/1 ו- א/5.

 

4.3   החל ממועד הקמתו של מבוטח כזה במערכת יש לפעול בהתאם לפירוט בסעיף 3 לחוזר זה, כפי שנקבע לגבי בעלי אשרות א/1 ו- א/5.

 

5.       טיפול במלאי ע"י המערכת

 

5.1   מי שבידיו אשרה מסוג א/1 או א/5 תקופה העולה על 183 ימים – לא תבוטל תושבותו.

 

5.2   מי שבידיו אשרה מסוג א/1 או א/5 תקופה קצרה מ- 183 ימים והספיק להירשם בקופ"ח – לא תבוטל תושבותו.

 

5.3  מי שבידיו אשרה מסוג א/1 או א/5 תקופה קצרה מ- 183 ימים וטרם נרשם בקופ"ח – יבוטל מופע "תושב" (החלטת מערכת) ויוגדר כמי ש"לא נקבעה תושבותו".