מס' חוזר:
ביטוח/1341, כללי/50/06
שם מינהל:
ביטוח וגבייה
שם אגף:
ביטוח ובריאות
מאשר:
כללי
תאריך פרסום:
02/03/2006
 
2/3/06: תיקון מקדמות ארבע פעמים בשנה

א.  כללי:
   תקנות 4 ו-5 לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) התשל"ד- 1984, תוקנו כך שניתן  
   החל מינואר 2006 להגדיל או להקטין מקדמות אחת לרבעון ארבע פעמים  בשנה 
  (במקום פעם בשנה).  
ב. בתנאים לשינוי מקדמות (תקנה 4) חלו השינויים הבאים:            
4(א)
(1) ללא שינוי;
(2)הוגדלה או הוקטנה מקדמת מס הכנסה לפי הוראות סעיף 180 לפקודה ב-10% 
   (לפני התיקון 30% );
(3) ללא שינוי;      
(4) המוסד שוכנע כי הכנסתו של המבוטח קטנה או גדלה (לפני התיקון קטנה  בלבד)  
   ב-10% לפחות (20% לפני התיקון).
 -  בנימוק לשכנוע ניתן לקבל גם אישור רפואי המצביע 
   על  ירידה בכושרו  התפקודי של המבוטח.
-  ניתן לקבל הצהרת המבוטח שחל גידול בהכנסותיו ביותר מ-10%.  במקרים שלא יכול היה 
   לעמוד בתנאים הקבועים בסעיפים (1)-(3) לעיל.
ג.  טופס הבקשה: לטופס לתיקון מקדמות חדש מותאם לשינויים הנ"ל-  
    לחץ כאן                                 
ד. מודגש כי בקשה להקטנת מקדמות חייבת להיות חתומה על-ידי המבוטח. 
תחולה מ-1.1.2006.