הבדלים בין עובד עצמאי לעובד שכיר


 • עובד שכיר - מבוטח גם בביטוח אבטלה, ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.
  עובד עצמאי - אינו מבוטח בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

 • עובד שכיר - על מעבידו לדווח על שכרו ולשלם את דמי הביטוח בעבורו (כולל סכום שמנוכה משכר העובד).
  עובד עצמאי -
  חייב להירשם בביטוח הלאומי ולשלם את דמי הביטוח בעצמו.

 • עובד שכיר - לא ייפגעו זכויותיו עקב פיגור בתשלום דמי הביטוח, שהמעביד חייב בתשלומם.
  עובד עצמאי -
  זכויותיו עלולות להיפגע, אם לא נרשם או אם פיגר בתשלום דמי הביטוח.