דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מידע לעובד זר

התיאור המובא להלן מתייחס באופן כללי לעצם הזכאות לגמלה, ללא פירוט תנאי הזכאות, וללא התייחסות לכלל הסוגיות הכרוכות בקביעת הזכאות ואופן תשלום הגמלה.
למידע נוסף בנושא עובד זר ראה: זכויות סוציאליות לעובדים זרים בישראל

 

ענפי הביטוח לעובד זר

למידע נוסף
ביטוח מפני פגיעה בעבודה, ביטוח מפני פרוק או פשיטת רגל של המעסיק, ביטוח אמהות ובמקרים מסוימים גם ביטוח ילדים. 

הזכות לשרותי בריאות

הזכויות שפורטו הינן זכויות מתחום הבטחון הסוציאלי, שהמוסד לביטוח לאומי אחראי על נתינתן. עם זאת, ברשימה העוסקת בזכויותיו הסוציאליות של העובד הזר אין להתעלם גם מהזכות לקבלת שרותי בריאות, המצויה בעיקרה בתחום טיפולו של משרד הבריאות. כפי שיפורט להלן, אין רואים בעובד זר תושב ישראל, ומשכך גם אין הוא מבוטח לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994  (להלן- חוק ביטוח בריאות). עם זאת, מכח הסמכות המוקנה לו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991, (להלן- חוק עובדים זרים), התקין שר הבריאות צו הקובע הסדר מפורט ומחייב לביטוחו של עובד זר בישראל, במסגרת ביטוח רפואי פרטי. צו זה הוחל מראשיתו גם על עובדים זרים השוהים בישראל שלא כדין, אך הוא מקנה זכויות לשרותי בריאות פחותים מאלו שלהם זכאי תושב ישראל (בנושא זה הוגשה עתירה לבית המשפט העליון, שנדחתה. בעניין מריה פילורה).  

נוסף על האמור, עומדות לעובד זר הזכויות המוקנות בחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996, שאינן מותנות בתושבות (מטבע הדברים, מדובר בזכויות מצומצמות ביותר, ובמצבים רפואיים המחייבים התערבות דחופה).

אמנות בינלאומיות דו צדדיות

בהתאם לאמנות בינלאומיות דו-צדדיות שמדינת ישראל חתומה עליהן עם המדינות המפורטות להלן [להלן - מדינות אמנה], על המוסד לביטוח לאומי לבטח תושב מדינת אמנה המועסק בישראל, לכל הענפים הכלולים באמנה הרלוונטית עם אותה מדינה, וזאת בנוסף לענפים בהם מבוטחים כלל העובדים הזרים המועסקים בישראל.
מרבית האמנות הדו-צדדיות כוללות, לעניין זה,  את ענפי הזקנה והשאירים וחלקן כוללות גם את ענפי ביטוח הנכות והילדים. ככלל, ביטוח הבריאות אינו כלול  באמנות הדו-צדדיות, כפי שמפורט באמנות הרב-צדדיות.

רשימת מדינות אמנה .

 

Please Wait