עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה


​דוגמה לחישוב דמי הביטוח לעובד עצמאי שבחודש ינואר 2020 הכנסתו מעסק הייתה 10,000 ₪ והכנסתו שלא מעבודה הייתה 8,000 ₪

הכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח

עפ"י סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עובד עצמאי בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים שלהם זכאי אדם על פי פקודת מס הכנסה, ולאחר שהופחתו הסכומים הבאים:

 • 52% מסכום דמי הביטוח הלאומי שחייב המבוטח (לא כולל דמי ביטוח בריאות). 
 • חלק מהסכום שהופרש על ידי המבוטח לקופת גמל (הסכום שמופחת נקבע על ידי מס הכנסה)           

עד לקבלת השומה הסופית יחושבו דמי הביטוח על פי ההכנסה העדכנית ביותר שהתקבלה בביטוח הלאומי עד ה-31/12 של השנה הקודמת. עם קבלת שומה סופית לאותה שנה נבצע חישוב ההפרשים.

חישוב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות כעובד עצמאי

חישוב ההפחתות (מעודכן ל- 01.01.2020)

הנוסחה שמשמשת אותנו לחישוב ההפחתה ברבעון (3 חודשים) היא: 

 x = (y + 1.8mz(t2-t1))/(1+zt2) 

 • y - הכנסה לרבעון
 • z - אחוז דמי הביטוח הלאומי המותרים בניכוי לפי סעיף 47 א לפקודה (52%)
 • m - שכר ממוצע  10,551 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
  על 60% מהשכר הממוצע ינוכו דמי ביטוח לפי השיעור המופחת. מאחר ומדובר ברבעון, מכפילים ב- 3
 • t1 - שיעור מופחת  % 2.87 (החל ב- 01.01.2017)
 • t2 - שיעור רגיל  % 12.83 (החל ב- 01.01.2017) 
 • X - בסיס לתשלום דמי ביטוח

 • הכנסה חודשית כעובד עצמאי -  10,000 שקלים חדשים 
 • שעור מופחת דמי ביטוח לאומי –  % 2.87 (החל ב- 01.01.2017)
 • שיעור רגיל דמי ביטוח לאומי –  % 12.83 (החל ב- 01.01.2017)
 • שיעור מופחת דמי ביטוח בריאות –  % 3.1 (החל ב- 01.01.1995)
 • שיעור מלא דמי ביטוח בריאות –   % 5 (החל ב- 01.01.2006)
 • שכר ממוצע –  10,551 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

כדי לקבל בסיס לתשלום דמי ביטוח לרבעון נציב את הנתונים בנוסחה:

(30,000 + 1.8 * 10,551 * (0.1283 - 0.0287) * 0.52) / (1 + 0.52 * 0.1283) = 29,045

 • הבסיס הרבעוני לתשלום דמי ביטוח     29,045 ש"ח   
 • בסיס לשיעור מופחת                          18,992=  10,551 * 3 * 60%
 • בסיס לשיעור רגיל                              10,053  =  18,992 – 29,045
 • דמי ביטוח לאומי שיעור מופחת           545 =  18,992 * 2.87%
 • דמי ביטוח לאומי שיעור רגיל               1,290 =  10,053 * 12.83%
 • דמי ביטוח בריאות שיעור מופחת         589 =  18,992 * 3.1%
 • דמי ביטוח בריאות שיעור רגיל            503 =  10,053 * 5% 
  _________________________________________________

דמי ביטוח כעובד עצמאי לרבעון                        2,925 ש"ח 

חישוב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהכנסה שלא מעבודה

חישוב ההפחתות (מעודכן ל- 01.01.2020)

חישוב הפחתה על פי סעיף 345:

הנוסחה שמשמשת אותנו לחישוב ההפחתה ברבעון (3 חודשים) היא:  

X = Y / (1 + ZT2)

 • y - הכנסה לרבעון
 • z - אחוז דמי הביטוח הלאומי המותרים בניכוי לפי סעיף 47 א לפקודה (52%)
 • t2 - שיעור רגיל % 7 (החל ב- 01.01.2008) 
 • X - בסיס לתשלום דמי ביטוח
 • הכנסה חודשית שלא מעבודה -  8,000 ש"ח
 • שיעור רגיל דמי ביטוח לאומי –   % 7 (החל ב- 01.01.2008)
 • שיעור רגיל דמי ביטוח בריאות –  % 5 (החל ב- 01.01.2006)

את השיעור המופחת של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הכנסה חודשית עד 60% מהשכר הממוצע ישלם מהכנסתו כעובד עצמאי,לכן מהכנסתו שלא מעבודה ישלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לפי השיעור הרגיל.

כדי לקבל בסיס לתשלום דמי ביטוח לרבעון נציב את הנתונים בנוסחה:

23,157 = (0.07 * 0.52 + 1) / 24,000

חישוב ההפחתה לפי סעיף 348:

15,243 =( 3 * 2,638 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) ) – 23,157 ש"ח

 • הבסיס הרבעוני לתשלום דמי ביטוח     15,243 ש"ח   
 • דמי ביטוח לאומי שיעור רגיל               1,067 =  15243 * 7%
 • דמי ביטוח בריאות שיעור רגיל            763 =  15243 * 5% 

_________________________________________________

דמי ביטוח לרבעון מהכנסה שלא מעבודה     1,830 ₪

סה"כ דמי ביטוח לרבעון משני מקורות ההכנסה: 4,755 ₪