עובד שכיר וגם עובד עצמאי


דוגמה לחישוב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות של עובד עצמאי שבחודש ינואר 2020 הכנסתו מעסק הייתה 20,000 ₪ והכנסתו ממשכורת הייתה 10,000 ₪:

הכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח

עפ"י סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עובד עצמאי בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים שלהם זכאי אדם על פי פקודת מס הכנסה, ולאחר שהופחתו הסכומים הבאים:

 •  52% מסכום דמי הביטוח הלאומי שחייב המבוטח (לא כולל דמי ביטוח בריאות). 
 • חלק מהסכום שהופרש על ידי המבוטח לקופת גמל (הסכום שמופחת נקבע על ידי מס הכנסה)           

עד לקבלת השומה הסופית יחושבו דמי הביטוח על פי ההכנסה העדכנית ביותר שהתקבלה בביטוח הלאומי עד ה-31/12 של השנה הקודמת. עם קבלת שומה סופית לאותה שנה נבצע חישוב ההפרשים.


חישוב ההפחתות (מעודכן ל- 01.01.2020)

הנוסחה שמשמשת אותנו לחישוב ההפחתה ברבעון (3 חודשים) היא: 

X = Y/(1+ZT2)

 • Y – הכנסה לרבעון
 • Z – אחוז דמי הביטוח הלאומי המותרים בניכוי לפי סעיף 47 א לפקודה (52%)
 • T2 – שיעור רגיל  12.83 (החל ב- 01.01.2017) 
 • X – בסיס לתשלום דמי ביטוח

 • הכנסה חודשית  -  20,000 שקלים חדשים 
 • שיעור רגיל דמי ביטוח לאומי – 12.83 (החל ב- 01.01.2017)
 • שיעור מלא דמי ביטוח בריאות – 5 (החל ב- 01.01.2006)
 • שכר ממוצע – 10,551 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

את השיעור המופחת של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הכנסה חודשית עד 60% מהשכר הממוצע ישלם מהכנסתו כעובד שכיר, לכן מהכנסתו כעצמאי ישלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לפי השיעור המלא.

כדי לקבל בסיס לתשלום דמי ביטוח לרבעון נציב את הנתונים בנוסחה:

56,248 = (0.1283 * 0.52 + 1) / 60,000

 • הבסיס הרבעוני לתשלום דמי ביטוח     56,247 ש"ח 
 • דמי ביטוח לאומי שיעור רגיל               7,217 =  56,248 * 12.83%
 • דמי ביטוח בריאות שיעור רגיל            2.812 =  56,248 * 5% 

_________________________________________________

סה"כ דמי ביטוח לרבעון                        10,029 ש"ח