מתנדב/ת בשירות לאומי


הגדרה​

מתנדב/ת בשירות לאומי הוא/היא מי שעונה על כל התנאים האלה:

  • משרת/ת בשירות לאומי בהתנדבות (לא בשכר).
  • קיבל/ה דחיה או פטור משירות חובה לפי חוק שירות ביטחון, התשי"ט 1959
  • הופנה/הופנתה  לשירות לאומי על ידי גוף שאושר על ידי שר העבודה והרווחה.
  • התחייב/ה לשירות של 12 חודשים לפחות, ובתקופה זו אינו/אינה עובד/ת כשכיר/ה או כעצמאי/ת.

כיצד נרשמים?

הרישום בביטוח הלאומי כמתנדב/ת בשירות לאומי מתבצע באופן אוטומטי באמצעות העברת מידע מאגודות ההתנדבות.
אם המידע לא התקבל בביטוח הלאומי באופן אוטומטי יש לשלוח למחלקת ביטוח וגבייה אישור מהאגודה על תקופת ההתנדבות.

את האישור ניתן לשלוח באמצעות האתר או להגיש בסניף הקרוב למקום מגוריך.

חובת תשלום

חובת תשלום דמי הביטוח עבור מתנדב/ת בשירות לאומי חלה על אגודות ההתנדבות.

זכאות לקצבאות

מתנדב/ת בשירות לאומי עשוי/ה להיות זכאי לתשלומים הבאים:

קצבת אזרח ותיק, דמי תאונה, קצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, תגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לנפגעי פעולות איבה, תגמול לבני משפחה של נספה בפעולות איבה, שאירים, אמהות, הבטחת הכנסה.