לעובדים שכירים


שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, באחוזים מהשכר

   החל ב- 01.01.2024
מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) - 7,522 ש"ח ​ ​מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) -  49,030 ש"ח ​ ​
מעסיקעובד סך הכולמעסיק עובדסך הכול
דמי ביטוח לאומי3.55% 0.4% 3.95%  7.6% 7% 14.6%
דמי ביטוח בריאות-3.1% 3.1% -5% 5%
סך הכול3.55% 3.5%  7.05%  7.6% 12% 19.6%
 

 

ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה.

 

 פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):

החל ב- 01.01.2024

 

מופחת

מלא

סך הכול

עובד

מעסיק

סך הכול

עובד

מעסיק

טור 1 - עובד תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל פרישה

7.05%

3.5%

3.55%

19.6%

12%

7.6%

טור 2 - בעל שליטה בחברת מעטים שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה

7%

3.49%

3.51%

19.17%

11.79%

7.38%

טור 3 - בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם תושב/ת ישראל ואינם כלולים בטור 1 ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור 2

אישה וגבר מעל  גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל מעל גיל 62

3.58%

3.1%

0.48%

7.12%

5%

2.12%

בעל שליטה בחברת מעטים

3.57%

3.1%

0.47%

7.06%

5%

2.06%

אישה וגבר מתחת ​לגיל פרישה שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל 
מעל גיל 62

4.06%

3.24%

0.82%

10.23%

7.28%

2.95%

אישה בין גיל פרישה  ל"גיל פרישה לגבר"  שנעשתה לראשונה תושב/ת ישראל 
מעל גיל 62​

3.67%

3.12%

0.55%

7.82%

5.35%

2.47%
​גבר ואישה בין " גיל פרישה לגבר"  
ל גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושבים מעל גיל 62

3.63%

3.11%

0.52%

7.45%

5.14%

2.31%

מקבלי קצבת נכות מעבודה או נכות כללית ויש להם אישור שנתי מהביטוח הלאומי 

3.58%

3.1%

0.48%

7.12%

5%

2.12%

בעל שליטה בחברת מעטים

3.57%

3.1%

0.47%

7.06%

5%

2.06%

אישה בין גיל פרישה ל " גיל פרישה לגבר" שאינה מקבלת קצבת אזרח ותיק 

6.66%

3.38%

3.28%

17.19%

10.07%

7.12%

נשים וגברים בין גיל פרישה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק

6.62%

3.37%

3.25%

16.82%

9.86%

6.96%

בעל שליטה בחברת מעטים

6.61%

3.37%

3.24%

16.76%

9.86%

6.9%

מי שטרם מלאו לו 18 שנה

0.48%

--

0.48%

2.12%

--

2.12%

בעל שליטה בחברת מעטים

0.47%

--

0.47%

2.06%

--

2.06%

נשים וגברים המקבלים קצבת אזרח ותיק 

0.48%

--

0.48%

2.12%

--

2.12%

בעל שליטה בחברת מעטים

0.47%

--

0.47%

2.06%

--

2.06%

חייל בשירות סדיר, תורם איברים, תושב זר ממדינת אמנה 

3.95%

0.4%

3.55%

14.6%

7%

7.6%

בעל שליטה בחברת מעטים

3.9%

0.39%

3.51%

14.17%

6.79%

7.38%