לעובדים במשק בית


שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר 
החל ב- 01.01.2023

 

 

עובדים מגיל 18 עד גיל פרישה

תשלום המעסיק

תשלום העובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

5.25%

1%

6.25%

דמי ביטוח בריאות

0%

1%

1%

סך הכול

5.25%

2%

7.25%

 

 

 

עובדים מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שלא מקבלים קצבת אזרח ותיק

תשלום המעסיק

תשלום העובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

5.25%

0%

5.25%

דמי ביטוח בריאות

0%

1%

1%

סך הכול

5.25%

1%

6.25%

עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת  אזרח ותיק -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של 2% אחוז משכרם.

עובדים תושבי יהודה שומרון או תושבי חוץ לארץ -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של 2% אחוז משכרם.

מי שמבצע עבודות כמפורט לעיל בביתו יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו בשיעורים החלים על עובד עצמאי וזאת אם עונה להגדרת עובד עצמאי.