תזכיר חוק הבטחת הכנסה (תיקון- מענק חימום אחיד)(תיקון מס''...) , התשע"ז- 2017


א. שם תזכיר החוק

תזכיר חוק הבטחת הכנסה (תיקון- מענק חימום אחיד)(תיקון מס'...) , התשע"ז- 2017
 
ב. עיקרי החוק המוצע
 מוצע לתקן את הוראות סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980, ולקבוע בו כי הזכאות למענק חימום תינתן לכלל זכאי הבטחת הכנסה בגיל הפרישה ואילך. 
 
ג. מטרות החוק המוצע והצורך בו
 בהתאם להוראות סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980 זכאי מקבל הבטחת הכנסה שהגיע לגיל פרישה, למענק שנתי חד פעמי [להלן – "מענק חימום"], בשיעור של 6.4% מהסכום הבסיסי (ששיעורו נכון להיום עומד על סך של 553 ₪). תכליתו של המענק היא להקל בתשלומי החשמל בעונת החורף שבמהלכה יש צריכה מוגברת של חשמל.

ברם, המענק האמור אינו משולם לכלל אוכלוסיית הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה אלא רק לאלה הגרים ב"איזורים קרים" כפי שקבע שר הרווחה בצו.
בשנים האחרונות נעשו פניות רבות למוסד על ידי גורמים שונים בעניין המענק האמור, ומהן עלה הצורך במתן המענק באופן אחיד לכלל אוכלוסיית מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בגיל הפרישה, וזאת בשל עלויות תשלומי החשמל המשמעותיים בכל חלקי הארץ, ולאו דווקא באזורים שמסווגים קרים.

ועל כן מוצע לתקן את החוק, כך שייקבע בו כי מענק החימום יינתן לכלל הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה בגיל פרישה.
 
ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
 תיקון סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה


ה. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, תקן המשרד, וההיבט המינהלי
  העלות הכוללת של התיקון המוצע היא 111 מיליוני ₪ בשנה מתקציב המדינה.
   אין השפעה על תקני המשרד.

ו. ולהלן נוסח הצעת החוק

 

תזכיר חוק הבטחת הכנסה (תיקון – מענק חימום אחיד)(תיקון מס'...), התשע"ז - 2017

 

תיקון סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה1.בסעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980,[1] הסיפא המתחילה במילים "אם מתקיימים בו שניים אלה" ומסתיימת במילים "אזור שקבע השר בצו" ימחקו, ובמקומן יבוא: "אם בחודש הזכאות מתקיים בו האמור בסעיף 2(א)(4).
תחילה ותחולה2. תחילתו של חוק זה ב..... התשע"ז (....., 2017), והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.

 

דברי הסבר

בהתאם להוראות סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980 זכאי מקבל הבטחת הכנסה שהגיע לגיל פרישה, למענק שנתי חד פעמי [להלן – "מענק חימום"], בשיעור של 6.4% מהסכום הבסיסי (ששיעורו נכון להיום עומד על סך של 553 ₪). תכליתו של המענק היא להקל בתשלומי החשמל בעונת החורף שבמהלכה יש צריכה מוגברת של חשמל.

 

ברם, המענק האמור אינו משולם לכלל אוכלוסיית הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה אלא רק לאלה הגרים ב"איזורים קרים" כפי שקבע שר הרווחה בצו.

 

בשנים האחרונות עלה הצורך במתן המענק באופן אחיד לכלל אוכלוסיית מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בגיל הפרישה, וזאת בשל עלויות תשלומי החשמל המשמעותיים בכל חלקי הארץ, ולאו דווקא באזורים שמסווגים קרים.

 

לפיכך מוצע לתקן את סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה כך שיימחק התנאי הקובע כי הזכאות למענק היא רק למי שמתגורר באזור קר. באופן זה, יחול החוק על כלל מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בגיל הפרישה, ובנוסף גם על קבוצות הנהנות מהטבות נלוות בדומה לזכאי גמלת הבטחת הכנסה, לרבות  -

 

  1. "אזרחים ותיקים שמקבלים קצבת זקנה לנכה" כאמור בתקנה 1 לתקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב- 2011.
  2. מי שזכאי להטבות נלוות  כאמור בסעיף 13(ה)(1)(ב) לחוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 5), התשע"ד – 2014.
  3.   זכאי להטבות נלוות כאמור בסעיף 4ד1 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד – 1954
  4.   זכאי להטבות נלוות כאמור בסעיף 4ו לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957[2]
  5.   זכאי להטבות מכוח סעיף 105(ב) או (ג) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016.[1] ס"ח התשמ"א,

[2] ס"ח התשי"ז, עמ' 153.