תזכיר חוק הביטוח הלאומי (ביטול ועדה ארצית בסיעוד), התשע"ז-2017


א. שם הצעת החוק 
חוק הביטוח הלאומי (ביטול ועדה ארצית בסיעוד), התשע"ז-2017
 
ב. עיקרי החוק המוצע
 מתן אפשרות למוסד לביטוח הלאומי לממן תוכניות ושירותים בתחום הסיעוד תוך היוועצות עם מועצת המוסד לביטוח לאומי, אישור שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והסכמת שר האוצר ללא צורך בהיוועצות עם הוועדה הארצית בסיעוד.

הדבר ייתן מענה הולם ומהיר לצרכים המתפתחים של מבוטחים בתחום הסיעוד ומשכך נדרש ביטולה של הוועדה הארצית בסיעוד אשר כיום נדרשת המלצתה לצורך מימון פעולות ושירותים בתחום הסיעוד.

ג. מטרות החוק המוצע והצורך בו
 עם הוספת ענף סיעוד לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), נקבע כי המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד), יממן פעולות המיועדות לפיתוח שירותים קהילתיים למוגבלים בתפקודם הזקוקים לטיפול ממושך וכן לפיתוח שירותים הניתנים במוסדות סיעודיים ולשיפור איכותם.

לצורך בחינת הפעולות האמורות נקבע בין היתר שיש להקים ועדה ארצית מייעצת לענייני סיעוד [להלן- הועדה הארצית] בה חברים נציגים של משרדי ממשלה שונים וכן נציגי המוסד, קופות החולים ומומחים מתחום הסיעוד.

תפקידה של הוועדה הארצית היה לבחון תוכניות המוגשות לה שעניינן פיתוח שירותים קהילתיים לקשישים מוגבלים בתפקודם וכן תוכניות לפיתוח שירותים הניתנים במוסדות סיעודיים ולשיפור איכותם. כן נדרשה הועדה הארצית להמליץ על סדרי עדיפויות במימון והקצאת כספים לפיתוח שירותים אלה בתחום הסיעוד.

במקביל לוועדה הארצית האמורה, הוקמה על פי סעיף 13 לחוק, ועדת הסיעוד של מועצת המוסד.

הוועדה הארצית הוקמה עם חקיקתו של ענף הסיעוד, טרם פיתוח התחום וצבירת הידע והמומחיות בידי המוסד. במשך השנים הרבות לפעילותו של ענף הסיעוד, התפתח תחום הסיעוד ונצבר ניסיון וידע רב הן במוסד והן בוועדת הסיעוד של מועצת המוסד.

כמו כן, כיום, שעה שהמוסד מבקש לממן תוכניות מתחום הסיעוד, הליך ההיוועצות בוועדה הארצית לסיעוד, מאריך בצורה משמעותית את פרק הזמן עד לאישור התוכניות. הדבר מקשה על המוסד לתת מענה הולם ומהיר לצרכים המתפתחים של מבוטחים בתחום הסיעוד.

בנוסף, הליך אישור מימון התוכניות השונות מצריך מימלא היוועצות בוועדת הסיעוד של מועצת המוסד, את אישור שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והסכמת שר האוצר כך שממילא ההליך הינו מתכלל, ומבטיח קבלת עמדת הגורמים הרלוונטיים לעניין.

לאור האמור ומתוך רצון לייעל את עבודת המוסד בתחום זה ולקצר את לוחות הזמנים בנושא, מוצע לבטל את הצורך בקיום הוועדה הארצית. 

ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
  ביטול סעיפים 235 ו 236

תיקון סעיף 237 
  
ה השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, תקן המשרד, וההיבט המינהלי
אין עלות לתיקון – חיסכון זניח בהוצאות מנהלה 
 
ו. ולהלן נוסח הצעת החוק

הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'...), התשע"ז-2017

 

ביטול סעיפים 235 ו- 2361.    בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק העיקרי"), סעיפים 235 ו-236 - בטלים.
תיקון סעיף 237 2.    בסעיף 237 לחוק העיקרי, המילים "ולפי המלצה של הועדה הארצית" יימחקו.
תחילה ותחולה3.    תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה).