צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון), התשע"ח–2017


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1] (להלן – החוק), ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

תיקון התוספת הראשונה

 1.
בתוספת הראשונה לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב–1972[2], בטור ב' בפרט 13 –
(1) אחרי "לתקופה של רבע שנה" יבוא "לפחות";
(2) אחרי "לסדרה של חמש הופעות" יבוא "לפחות";
(3) המלים "ובלבד ששר העבודה והרווחה אישר את ההסכם לאחר שהתייעץ במועצה" - יימחקו.

תחילה ותחולה
 2.
תחילתו של צו זה באחד בחודש שלאחר שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על הסכם שנכרת ביום התחילה ואילך.

 [1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.
 [2] ק"ת התשל"ב, עמ' 1573; התשנ"ו, עמ' 173.