רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
פתח דבר והקדמההורדה פתח דבר והקדמה
תרשימים נבחריםהורדה תרשימים נבחרים
פרק 1 - המדיניות החברתית ומגמות ההתפתחות של הביטוח הלאומיהורדה פרק 1 - המדיניות החברתית ומגמות ההתפתחות של הביטוח הלאומי
פרק 2 - ממדי העוני והפערים החברתייםהורדה פרק 2 - ממדי העוני והפערים החברתיים
פרק 3 - פעילות ומגמות בתחומי הגמלאות
הבטחת הכנסה (לרבות דמי מזונות)הורדה הבטחת הכנסה (לרבות דמי מזונות)
ביטוח זיקנה ושאיריםהורדה ביטוח זיקנה ושאירים
ביטוח סיעודהורדה ביטוח סיעוד
ביטוח ילדיםהורדה ביטוח ילדים
ביטוח אמהותהורדה ביטוח אמהות
ביטוח נכות כלליתהורדה ביטוח נכות כללית
ביטוח נפגעי עבודההורדה ביטוח נפגעי עבודה
ביטוח נפגעי פעולות איבההורדה ביטוח נפגעי פעולות איבה
שיקום אנשים עם מוגבלויות ואלמנותהורדה שיקום אנשים עם מוגבלויות ואלמנות
ביטוח אבטלההורדה ביטוח אבטלה
ביטוח זכויות עובדים בפשיטות רגל ובפירוק תאגידהורדה ביטוח זכויות עובדים בפשיטות רגל ובפירוק תאגיד
פרק 4 - פעילות ומגמות בתחום הגבייההורדה פרק 4 - פעילות ומגמות בתחום הגבייה
נספחים
נספח פרסומיםהורדה נספח פרסומים
נספח לוחות ענפי הביטוחהורדה נספח לוחות ענפי הביטוח
נספח מדידת העוני ומקורות הנתוניםהורדה נספח מדידת העוני ומקורות הנתונים
נספח לוחות עוני ואי-שוויוןהורדה נספח לוחות עוני ואי-שוויון
רשימת מחברי הפרקיםהורדה רשימת מחברי הפרקים