גיליון 66 - אלול תשס"ד , אוגוסט 2004


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
השפעת תשלומי השתתפות עצמית על נגישות שירותי הרפואה הראשונית לחולי שבץ המוחהורדה השפעת תשלומי השתתפות עצמית על נגישות שירותי הרפואה הראשונית לחולי שבץ המוח
חוק ביטוח חובה לפנסיההורדה חוק ביטוח חובה לפנסיה
חסמים ומשאבים להשתלבות בתעסוקה אצל מקבלי גמלת הבטחת הכנסה הבלתי מועסקיםהורדה חסמים ומשאבים להשתלבות בתעסוקה אצל מקבלי גמלת הבטחת הכנסה הבלתי מועסקים
חקיקיה ופסיקה סוציאליתהורדה חקיקיה ופסיקה סוציאלית
מדיניות מבוססת על ממצאים בישראל: עבר, הווה, ועתידהורדה מדיניות מבוססת על ממצאים בישראל: עבר, הווה, ועתיד
סוגיית ההנחות במס לתורמים בפקודת מס הכנסה (סעיף 46 ) וההשלכות על גיוס כספים במגזר השלישיהורדה סוגיית ההנחות במס לתורמים בפקודת מס הכנסה (סעיף 46 ) וההשלכות על גיוס כספים במגזר השלישי
סקירת ספרים חדשיםהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןהורדה עיון ראשון
עמדות סטודנטים לעבודה סוציאלית כלפי העוני - מבט בינלאומי משווההורדה עמדות סטודנטים לעבודה סוציאלית כלפי העוני - מבט בינלאומי משווה
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו