גיליון 91 - סיוון תשע"ג, מאי 2013


פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךיונתן אנסוןהורדה דבר העורך
מדינת הרווחה האמריקנית: שני נרטיביםמיכאל ליפסקי הורדה מדינת הרווחה האמריקנית: שני נרטיבים
היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? ליברליזציה וביטוח אבטלה אוניברסלי בישראלאריה קרמפףהורדה היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? ליברליזציה וביטוח אבטלה אוניברסלי בישראל
כוחה של מומחיות? על יחסי הגומלין בין פוליטיקאים לפקידים ושקיפות בתהליך התקצוב, ועל אגף התקציבים באוצר ומדיניות הבריאות בישראלניסים כהןהורדה כוחה של מומחיות? על יחסי הגומלין בין פוליטיקאים לפקידים ושקיפות בתהליך התקצוב, ועל אגף התקציבים באוצר ומדיניות הבריאות בישראל
הקשר בין תפישת איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לבין מסגרת הדיור שלהםסיגל לויטה ברנשטיין, ריקי סויה הורדה הקשר בין תפישת איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לבין מסגרת הדיור שלהם
תיאור חוויית השירות האזרחי-לאומי של צעירים בסיכון מזווית הראייה של המשרתים לקראת סיום השירותדרורית לוי הורדה תיאור חוויית השירות האזרחי-לאומי של צעירים בסיכון מזווית הראייה של המשרתים לקראת סיום השירות
סקירת ספרים חדשיםאיתי בארי, נעמי גל, עמי וטורי, חנה כץ, מלי שחורי ביטון הורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןליהיא להטהורדה עיון ראשון
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
קול קורא למאמריםהורדה קול קורא למאמרים