תוכנית ניסיונית לבחירה ברופא מומחה בגריאטריה לביצוע הערכת תלות כתנאי לגימלת סיעוד לבני 89-80: ממצאים מיישום התוכנית, מאי 2012 - אפריל 2013

מחבר :
שרון אסיסקוביץ
מועד פרסום :
06/2013
הורדה תוכנית ניסיונית לבחירה ברופא מומחה בגריאטריה לביצוע הערכת תלות כתנאי לגימלת סיעוד לבני 89-80: ממצאים מיישום התוכנית, מאי 2012 - אפריל 2013 (pdf)
החל ממאי 2012 ועד אפריל 2013 הונהגה תוכנית ניסיונית במסגרתה ניתן לתובעי גימלת סיעוד בני 89-80 לבצע הערכת תלות כחלק מהתביעה לגימלה על ידי רופאים מומחים בגריאטריה במסגרת עבודתם במוסדות בבעלות ציבורית, במקום על ידי מעריכות מטעם המוסד לביטוח לאומי.[1] הערכות תלות לבני 89-80 על ידי רופאים מבוצעות בבית הקשיש. התוכנית הניסיונית הונהגה בסניפי ירושלים, פתח תקוה וטבריה. סניפים אלו נבחרו בשל מאפייני האוכלוסייה בהם והגיוון בזמינות של רופאים מומחים בגריאטריה.

מסמך זה הוא חלק ראשון של דו"ח מעקב אחרי יישום התוכנית הניסיונית. המסמך מציג נתונים אודות ביצוע הערכות תלות על ידי רופאים לעומת הערכות תלות על ידי מעריכות ודן באתגרים ביישום התוכנית הניסיונית שעלו הן מהנתונים והן מראיונות (מובנים למחצה) שבוצעו, או שיחות שנערכו, עם גורמים במוסד לביטוח לאומי ומספר רופאים שביצעו הערכות תלות במסגרת התוכנית הניסיונית. החלק השני של דו"ח המעקב יכלול תוצאות של ראיונות עם תובעים או בני משפחה אודות ההתנסות בהערכות על ידי רופאים לעומת הערכות על ידי מעריכות. רק בחודש ינואר 2013 הגיע מספר המוערכים על ידי רופאים למספר מספק שניתן לגזור ממנו מסקנות. ביצוע הראיונות והפקת מסקנות מהן עודנו בעיצומו.

האתגר המרכזי שבו נתקלה התוכנית הניסיונית היה זמינות, או אי-זמינות, של רופאים מומחים בגריאטירה בכל האזורים, ובמיוחד באזורים וביישובים פריפריאליים. בסניפי ירושלים ופתח תקווה נעשו כמעט כל הערכות התלות על ידי רופאים ביישובים גדולים, ובסניף טבריה שבו זמינות רופאים מומחים בגריאטריה היא מצומצמת נעשו הערכות בודדות. לעומת זאת, המעריכות מטעם המוסד לביטוח לאומי זמינות לביצוע הערכות תלות בפרק זמן קצר בכל יישוב.


[1] על אף שבמסמך נעשה שימוש במילים "רופאים" ו"מעריכות", יש להבהיר כי שתי הקבוצות כוללות את בני שני המינים.