11 - דברי הסבר

ב-1981 נכנס לתוקף פרק ביטוח תאונות. במסגרת זו זכאי לפיצוי מי שנפגע בתאונה: המוגדרת כאירוע פתאומי שבו גורם חיצוני גורם לחבלה פיזית ועקב כך לאובדן כושר התפקוד. מבוטחים לדמי תאונה הם תושבי ישראל מעל גיל 18 וטרם הגיעו לגיל פרישה. מבוטח יקבל דמי תאונה אם אינו מקבל פיצוי על אובדן הכושר מכל מקור אחר.

גובה דמי התאונה המשולמים לנפגע משתנה לפי סוג המבוטח. שכיר או עצמאי מקבלים דמי תאונה בגובה 75% מהכנסתם ברבע השנה שקדם לתאונה. עקרת בית או מבוטח אחר מקבלים דמי פגיעה בגובה 25% מהסכום הבסיסי 1 (ר' הגדרות בפרק "הסברים כלליים").
 

החל ביולי 2002 ועד סוף 2006 הופחתו דמי תאונות אישיות ב-4%.