הסברים כלליים

הירחון הסטטיסטי מציג נתונים על פעולותיו העיקריות של המוסד לביטוח לאומי  – גביית דמי ביטוח ותשלומי גמלאות בענפי הביטוח השונים, והוא מחולק לפרקים על פי ענפי הביטוח. מרבית הפרקים כוללים נתונים על סך תשלומי הענף, מקבלי הגמלאות לפי מאפיינים שונים, סכומי הקצבה וקצבה ממוצעת. לכל פרק הקדמה משלו ובה הגדרות והסברים למושגים הייחודיים לאותו פרק. להלן הגדרות והסברים הנוגעים לכל הפרקים.

גמלאות
– תשלומים שמשלם המוסד לביטוח לאומי למבוטחים בענפי הביטוח השונים על פי החוק. בלשון החוק התשלומים נקראים גמלה, קצבה, דמים, תגמולים, מענקים וכד'. מונחים אלה הם חלופיים ובעלי משמעות דומה והם מופיעים ברבעון בכל פרק בהתאם לנהוג במוסד לביטוח לאומי.

תקופה
– בדרך כלל מפורטים נתונים חודשיים או רבעוניים לשנה השוטפת ונתונים שנתיים רצופים ל-5 שנים האחרונות. בנוגע לתקופות קודמות, מ-1995 מוצגים נתונים לכל שנה חמישית. שנה בעלת עניין מיוחד, כגון תחילת הפעלת החוק או שינוי חוק  משמעותי, נכללת גם היא.

הנתונים השנתיים מתייחסים לשנת תקציב. עד 1991 הם מתייחסים לשנה המתחילה  ב-1 באפריל של השנה. מינואר 1992 הנתונים מתייחסים לשנה המתחילה בינואר. לכן שנת 1991 כוללת 9 חודשים בלבד –  אפריל עד דצמבר.

כל הנתונים הכספיים מתייחסים לגביית דמי ביטוח ותשלומי גמלאות שבוצעו בחודש הנתון ולא לתשלומים בעד אותו חודש.

הנתונים הכספיים אינם מסתכמים בדיוק בסכום השנתי שיופיע בפרסומי "מאזן  ודין וחשבון כספי" השנתיים של המוסד עקב התאמות של סוף שנה. ההבדלים הם בדרך כלל זעירים.

כל הנתונים על תשלומים, תקבולים וקצבאות מוצגים במחירים שוטפים ובמחירים קבועים. מרבית הנתונים על קצבאות מוצגים גם כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר בתקופה המתאימה.

מחירים שוטפים
–  
נתונים כספיים כפי ששולמו או נגבו בפועל בתקופה המתאימה. מ-1985 הנתונים הם בשקלים חדשים (ש"ח) או אלפי שקלים חדשים. עד שנה זו הנתונים הם בשקלים או אלפי שקלים.

מחירים קבועים
– מחירים שוטפים המנוכים משיעור עליות מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), בתקופה המתאימה, על פי שנת בסיס. כל הנתונים במחירים קבועים הם בשקלים חדשים.

הקצבאות כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
– סכום הקצבאות מוצג גם "כאחוז מהשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר", שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לכל חודש. נתוני שכר ממוצע למשרת שכיר ל-3 רבעונים אחרונים עשויים להיות ארעיים/מתוקנים, ולכן הם לא סומנו כנתונים מתוקנים.

קצבה בסיסית או קצבה מרבית
תשלום חודשי כפי שמוגדר בחוק לזכאים בענפי הביטוח השונים.

סכום קצבה ממוצעת
 תשלום בפועל בממוצע לזכאים לגמלה.

שכר ממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי
– שכר זה מחושב על פי הנוסחה הקבועה בחוק.

סכום בסיסי
סכום שלפיו מחושבות מרבית הגמלאות מינואר 2006. הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחלה בשנה שקדמה לה.
הסכום הבסיסי מורכב מ-3 סכומים שונים לצורך עדכון הגמלאות השונות:
סכום בסיסי 1 – לעדכון מענק לידה, דמי לידה, נפגעי עבודה, דמי תאונה, נכות כללית, גמלת סיעוד, מענק בר מצווה, גמלה למתנדב, מענק פטירה, וגמלאות ניידות;
סכום בסיסי 2 – לעדכון קצבת ילדים (במקום נקודת קצבה);
סכום
 בסיסי 3 – לחישוב גמלאות אחרות וחישוב הכנסה מירבית לגביית דמי ביטוח.

סימנים
:
#     נתונים מתוקנים            --     לא רלוונטי             ..     נתונים לא ידועים