מקבלי גמלאות, רמת חיים ונתוני שכר והכנסה לפי יישוב
(מס' 225)

סוג פרסום:
מחבר :
שאול נמרודי, אחרים
מועד פרסום :
02/2010
הורדה מקבלי גמלאות, רמת חיים ונתוני שכר והכנסה לפי יישוב (pdf)

פרסום זה מציג נתונים סוציו-כלכליים שונים על ישובים עירוניים בישראל שבהם מעל ל-2,000 תושבים.

הפרק הראשון מציג נתונים על מספר מקבלי גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי בשנת 2009, ביישובים עירוניים בארץ המונים למעלה מ-2,000 תושבים ובמועצות אזוריות, ואת שיעורם ביחס לכלל מקבלי הגמלה בארץ וביחס לכלל התושבים ביישוב.

יישובים שבהם שיעור הקשישים גבוה, נתח קצבאות הזקנה המופנה אליהם גדול יותר. למשל, ערים ותיקות כמו חיפה ותל אביב, המהוות כ-9% מן האוכלוסייה, מקבלות כ-15% מכלל התשלומים לקצבאות זקנה ושאירים. כ-19% מכלל התושבים בגבעתיים  ומכלל התושבים בבת ים הם מקבלי קצבת זקנה ן/או שאירים בעוד שהממוצע הארצי הוא 10%.  יישוב שבו ילדים רבים – הנתח שיופנה אליו מתשלומי קצבאות הילדים גדול יותר. ביישובים חדשים ופחות מפותחים, גדול בדרך כלל משקלם של הילדים והצעירים, בעוד משקלם של הקשישים קטן יחסית. שיעור גבוה של ילדים נמצא בערים כמו ביתר עלית (61.8%), בית שמש (51.6%)  ובני ברק (46%). שיעור הקשישים בערים אלה: 0.6%, 3.6%, ו-7%,  בהתאמה.

יישובים שבהם רמה כלכלית נמוכה מתאפיינים בשיעור גבוה של מקבלי גמלה להבטחת הכנסה ביחס לממוצע הארצי. גם יישובים מוכי אבטלה יתוארו כיישובים שבהם שיעור מקבלי דמי אבטלה גבוהים ביותר.

בפרק השני מוצגים שני תרשימים: תרשים "תחולת העוני" מציג  את שיעור הנפשות עניות בחלק מהערים הגדולות, ותרשים "יחס פער העוני" מבטא את  מצבם של מי שמוגדרים עניים באותה עיר (עד כמה הם רחוקים מקו העוני). התרשימים מתייחסים לשנת 2008.

הפרק השלישי עוסק בשכר והכנסה לפי יישוב. מוצגים בו נתוני שכר והכנסה לשנת 2007 ביישובים עירוניים מעל 2,000 תושבים.  כמו-כן, מוצגים בו נתונים מפורטים על התפלגויות השכר וההכנסה – לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים – של אוכלוסיית העובדים: השכירים והעובדים העצמאיים המבוטחים במוסד לביטוח לאומי. נתוני שכר אחרונים העומדים לרשות הביטוח הלאומי מתייחסים לשנת 2007.

השכר הממוצע לחודש עבודה של השכירים  ב-2007  היה  8,165  ש"ח.  שכר הנשים לחודש עבודה (6,458 ש"ח) היה נמוך בכ-35% מהשכר הממוצע של הגברים (9,810 ש"ח). השכר הממוצע לחודש בשנה של השכירים ב-2007 היה 6,743 ש”ח, כ-82% מהשכר הממוצע לחודש עבודה; זאת משום שיש עובדים שכירים שאינם עובדים שנה שלמה.

נמצא שמבין חמש הערים הגדולות (יותר מ-200,000 תושבים), ירושלים נמצאת בתחתית הרשימה עם שכר ממוצע לחודש עבודה בשיעור של כ-88% מהשכר הממוצע במשק. באשדוד, ראשון לציון,  חיפה, ותל אביב, לעומת זאת, השתכרו שכר גבוה יותר –  89%, 109%, 110% ו-118% מהשכר הממוצע, בהתאמה.

נתונים אלה ועוד, כפי שהם מוצגים בלוחות ובתרשימים בפרסום זה, יש בהם כדי להעיד, גם אם בקווים כלליים בלבד, על מצבו הכלכלי-חברתי של  היישוב.