חברות בקופת חולים, 2014
(מס' 271)

מחבר :
רפאלה כהן, חיה רבין
מועד פרסום :
09/2015
הורדה חברות בקופת חולים, 2014 (pdf) הורדה חברות בקופת חולים, 2014 (xls)

פרסום זה מציג נתונים סטטיסטיים על חברות בקופות החולים בשנים 2014.

הדוח מתאר את השינויים שחלו בחברות בקופות החולים וכן מציג נתונים על התפלגות המבוטחים לפי משתנים דמוגרפיים וכלכליים שונים לפי יישובים.

הנתונים מתבססים על קובץ הבריאות המנוהל בידי המוסד לביטוח לאומי והמשמש מקור הרישום הבלעדי של כלל תושבי מדינת ישראל החברים בקופות החולים.

בסוף שנת 2014, כ-8.202 מיליון נפש היו מבוטחים בקופות החולים – גידול של 1.9% לעומת השנה הקודמת. כ-52.4% מהם מבוטחים בקופת החולים הכללית, כ-25% בקופת חולים מכבי, כ-13.7% בקופת חולים מאוחדת וכ-8.9% בקופת חולים לאומית.

במהלך השנה האחרונה, כ-289,468 מבוטחים חדשים נרשמו באחת מקופות החולים, כ-49.7% מהם נרשמו בקופת חולים כללית, אחוז נמוך מעט ממשקלה של הקופה בכלל המבוטחים. לעומת זאת, 26.4% מסך כל המבוטחים החדשים הצטרפו לקופת חולים מכבי ו-15.5% הצטרפו לקופת החולים מאוחדת והשאר (8.4%) ללאומית.

מהנתונים עולה כי במהלך שנת 2014 כ-136,580 מבוטחים עברו לקופה אחרת, כלומר כ-1.66% מסך המבוטחים. כתוצאה מהמעברים הוסיפה קופת החולים כללית כ-6,720 מבוטחים ויתר הקופות הפסידו מבוטחים: קופת חולים מאוחדת כ-4,410 מבוטחים, קופת חולים לאומית כ-1,190 מבוטחים וקופת חולים מכבי כ-1,120 מבוטחים.

התופעה של זוגות נשואים ושל ילדיהם המבוטחים בקופות שונות עקבית ומתמשכת. מעקב אחר התפתחותה של תופעה זו מעלה, כי במהלך השנה האחרונה מספר הזוגות המבוטחים בקופות שונות גדל בכ-3.8% והגיע לכ-241.1 אלף זוגות. בסוף שנת 2014 13.9% מהזוגות הנשואים (שהם כ-11% מסך האוכלוסייה המבוטחת) היו מבוטחים בקופות חולים שונות.

בדומה לשנים קודמות, נמצא כי בקופות החולים מכבי ומאוחדת מבוטחות האוכלוסיות בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר, ואילו בקופות החולים הכללית והלאומית – האוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה יותר. כך למשל ההכנסה הממוצעת לחודש עבודה של חברי קופת חולים מכבי בשנת 2013 הייתה גבוהה ב-39.5% מההכנסה הממוצעת של חברי קופת חולים לאומית, וב-24.3% מההכנסה של חברי קופת חולים הכללית.

הנתונים לפי צורת יישוב מעידים על הבדלים ניכרים בהתפלגות מבוטחי קופות החולים בין היישובים השונים. כך נמצאו הבדלים של ממש בין שש הערים הגדולות. בפתח תקוה לדוגמה, כ-54.1% מן התושבים חברים בקופת החולים הכללית, לעומת כ-32.9% בלבד באשדוד. חלקה של קופת חולים מכבי בולט בערים ראשון לציון ותל אביב, ואילו לקופת חולים מאוחדת יש אחיזה איתנה בירושלים.