חברות בקופת חולים, 2015
(מס' 280)

מחבר :
רפאלה כהן, חיה רבין
מועד פרסום :
10/2016
הורדה חברות בקופת חולים, 2015 (pdf) הורדה חברות בקופת חולים, 2015 (xls)
פרסום זה מציג נתונים סטטיסטיים על חברות בקופות החולים בשנים 2015.

הדוח מתאר את השינויים שחלו בחברות בקופות החולים וכן מציג נתונים על התפלגות המבוטחים לפי משתנים דמוגרפיים וכלכליים שונים לפי יישובים.

הנתונים מתבססים על קובץ הבריאות המנוהל בידי המוסד לביטוח לאומי והמשמש מקור הרישום הבלעדי של כלל תושבי מדינת ישראל החברים בקופות החולים.

בסוף שנת 2015, כ-8.33 מיליון נפש היו מבוטחים בקופות החולים – גידול של 1.5% לעומת השנה הקודמת. כ-52.3% מהם מבוטחים בקופת החולים הכללית, כ-25.2% בקופת חולים מכבי, כ-13.8% בקופת חולים מאוחדת וכ-8.7% בקופת חולים לאומית.

במהלך השנה האחרונה, כ-123,330 מבוטחים חדשים נרשמו באחת מקופות החולים. כ-48.7% מהם נרשמו בקופת חולים כללית, אחוז נמוך ממשקלה של הקופה בכלל המבוטחים. לעומת זאת, 35.6% מסך כל המבוטחים החדשים הצטרפו לקופת חולים מכבי וכ-21% הצטרפו לקופת החולים מאוחדת. בקופת חולים לאומית פחת מספר החברים המבוטחים ביחס לשנה קודמת.

מהנתונים עולה כי במהלך שנת 2015 כ-140,190 מבוטחים עברו לקופה אחרת, כלומר כ-1.69% מסך המבוטחים. כתוצאה מהמעברים הפסידה קופת החולים לאומית כ-13,045 מבוטחים ויתר הקופות הוסיפו מבוטחים: קופת חולים מכבי כ-12,235 מבוטחים, קופת חולים מאוחדת כ-1,740 מבוטחים וקופת חולים כללית כ-70 מבוטחים.

התופעה של זוגות נשואים ושל ילדיהם המבוטחים בקופות שונות עקבית ומתמשכת. מעקב אחר התפתחותה של תופעה זו מעלה, כי במהלך השנה האחרונה מספר הזוגות המבוטחים בקופות שונות גדל בכ-3% והגיע לכ-248.6 אלף זוגות. בסוף שנת 2015 14.1% מהזוגות הנשואים (שהם כ-11.5% מסך האוכלוסייה המבוטחת) היו מבוטחים בקופות חולים שונות.

בדומה לשנים קודמות, נמצא כי בקופת החולים מכבי מבוטחת האוכלוסייה בעלת ההכנסה הגבוהה ביותר, ואילו בקופת חולים לאומית – האוכלוסייה בעלת הכנסה נמוכה יותר. בקופת חולים הכללית אחוז המבוטחים השכירים גבוה מאחוז המבוטחים העצמאים ואילו בשלוש הקופות האחרות התופעה הפוכה.

הנתונים לפי צורת יישוב מעידים על הבדלים ניכרים בהתפלגות מבוטחי קופות החולים בין היישובים השונים. כך נמצאו הבדלים של ממש בין שש הערים הגדולות. בפתח תקוה לדוגמה, כ-54.4% מן התושבים חברים בקופת החולים הכללית, לעומת כ-32.9% בלבד באשדוד. חלקה של קופת חולים מכבי בולט בערים ראשון לציון ותל אביב, ואילו לקופת חולים מאוחדת יש אחיזה איתנה בירושלים.