גביית דמי מזונות מהחייב


בפני החייב  קיימת האפשרות לשלם את החיוב השוטף באמצעות הוראת קבע לזכות הביטוח הלאומי, בתוך 45 יום ממועד מכתבנו על אישור התביעה למזונות.

  • אם לא יתקבל מהחייב תשלום באמצעות הוראת קבע בתוך 45 יום ממועד ההודעה שנשלחה אליו, גביית החוב תבוצע באמצעות רשות האכיפה והגבייה בלבד.
  • אם החייב בוחר לשלם באמצעי תשלום אחר, עליו לפנות לרשות האכיפה והגבייה, ולהסדיר את התשלום בתום 45 יום ממועד מכתבנו על אישור התביעה למזונות.
  • אם נגבו מהחייב סכומים על-פי פסק הדין, העולים על התשלומים ששולמו לאישה לפי התקנות, הביטוח הלאומי יעביר את ההפרשים לאישה.

לצורך בירורים של החייב, בנוגע לחובו בביטוח הלאומי, צריך לפנות לרשות האכיפה והגבייה.

מוקד מידע ושירות של רשות האכיפה והגבייה: 35592*