המקרים שבהם יופסק תשלום דמי המזונות


הביטוח הלאומי יפסיק את תשלום דמי המזונות אם אירע אחד מהמקרים האלה:
 1. נמסר לביטוח הלאומי פסק דין המבטל את דמי המזונות.
 2. הילדים הוצאו מהחזקתך המשפטית.
 3. במקרים מסוימים שבהם הילדים לומדים במסגרת מחוץ לבית (פנימיה), הזכאות למזונות תיבדק  על ידי פקיד התביעות. 
 4. הכנסתך מעבודה או מגמלה מחליפת שכר עולה על הסכום שנקבע בתקנות.
 5. הכנסתך שלא מעבודה עולה על הסכום שנקבע בתקנות.
 6. נקטת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב לביצוע פסק הדין (אלא אם כן נקטת הליכי הוצאה לפועל לגביית ההפרשים).
 7. קיבלת תשלומים ישירים מהחייב, לפחות בגובה התשלום המשולם לך על-ידי הביטוח הלאומי.
 8. לא ענית על ההצהרה שנשלחה אלייך על-ידי הביטוח הלאומי לעדכון פרטים.
 9. את מבקשת להפסיק את התשלום, מכל סיבה שהיא.
 10. הפסקת להיות תושבת ישראל.
 11. את מתגוררת עם החייב.
 12. נסעת לחו"ל יותר מ-3 פעמים במהלך אותה השנה, או שהית בחו"ל יותר מ -72 ימים במהלך אותה השנה. לתשומת ליבך,
  נסיעה למטרה רפואית אינה נלקחת בחשבון.