תקופת הזכאות המרבית


דמי המזונות ישולמו לאישה החל ביום הגשת הבקשה לביטוח הלאומי, ולא יותר משנה רטרואקטבית.

תשלום בעבור התקופה שקדמה להגשת הבקשה, ייעשה על פי בקשה מפורשת של האישה, וזאת בתנאי שבתקופה המבוקשת לא קיבלה תשלומים מהחייב, ולא פעלה כנגד החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.


דמי המזונות ישולמו כל זמן שלא יצא פסק דין אחר למזונות, המבטל אותו או משנה את תוכנו, וכל זמן שמוסיפים להתקיים שאר תנאי הזכאות.

התשלום בעבור כל ילד הנכלל בפסק הדין יהיה עד מלאת לו 18 שנים.

 

פסק דין הקובע סכום אחד לכל הילדים - כשימלאו לכל אחד מן הילדים 18 שנים, יופחת חלקו היחסי מהסכום שנקבע בפסק הדין (במלאת 18 שנים לצעיר שבין הילדים יופסק תשלום המזונות).


פסק דין הקובע סכום אחד לאישה וילדים - ישולם במלואו עד שימלאו 18 שנים למבוגר מבין הילדים. במלאת לילד 18 שנים יופחת חלקו היחסי מהסכום שנקבע בפסק הדין. אישה שמתגרשת, יופחת חלקה היחסי מהסכום שנקבע בפסק הדין (במלאת 18 שנים לצעיר שבילדים יופסק תשלום המזונות).