אופן הגשת התביעה


א. עובד שכיר שכנגד מעסיקו ניתן צו פירוק קבוע ומונה נאמן או מפרק קבועים, או שניתן כנגד צו לפשיטת רגל (לפני יום 15.9.19 - מועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון), יגיש את התביעה לקבלת שכר עבודה ופיצויי פיטורים למפרק או לנאמן שמונה בהליך.
קופת גמל זכאית להגשת התביעה לנאמן או למפרק בגין תשלומים שהיה חייב המעסיק להעבירם לקופה ולא העבירם.


שים לב!  את התביעה יש להגיש רק למפרק או לנאמן, ולא לביטוח הלאומי.

ב. עובד שכיר שכנגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכים (לאחר כניסת חוק לחדלות פירעון, כאמור לאחר יום 15.9.19), יגיש את התביעה ישירות לביטוח הלאומי. עותק מהתביעה יועבר גם לכונס הרשמי.

את התביעה לקבלת שכר עבודה ופיצויי פיטורים ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד המשפטים בלינק.

ג. תביעה בגין חוב לקופת גמל - אם נפתחה לך קופת גמל, רשאית קופת הגמל להגיש תביעה עצמאית ולתבוע את ההפרשות שהיה חייב המעסיק להפרישם לקופה ולא עשה כן.

אם לא נפתחה לך קופת גמל, הנך רשאית לתבוע רכיב זה - אי הפרשות לקופת גמל, בעד הפרשות המתייחסות לשנת עבודתך האחרונה בלבד, וזאת כחלק מהרכיבים הנתבעים בתביעת חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים.

אילו מסמכים צריך להגיש?

 • שלושה תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה.
 • מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותך בקופת גמל בתאריך הפסקת העבודה.
 • אישור על רצף בעבודה – ניתן להפיק את האישור באמצעות האתר
 • מכתב פיטורים
 • עובד שהינו בעל חשבון בנק אשר אינו מנוהל בישראל וכן עובד זר/עובד שהינו תושב הרשות הפלשתינאית או יהודה ושומרון, נדרש לצרף אישור ניהול חשבון בנק - שיכלול את כל הפרטים האישיים של בעל חשבון הבנק.
 • עובד שאינו תושב ישראל, נדרש בנוסף, לצרף שאלון לרישם נפש וצילום דרכון.
 • עובד שהוא תושב הרשות הפלשתינאית או יהודה ושומרון נדרש לצרף בנוסף שאלון לרישום נפש וצילום ת.ז. 

*אם הגשת את התביעה לפי דיני חדלות פירעון הישנים, עליך לצרף לתביעה גם את אישור המפרק/הנאמן שמונה בהליך.

ד. את התביעה ניתן להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט של הכונס הרשמי_________.

    את התביעה ניתן גם למלא באופן ידני באמצעות הדפסת טופס בל 5305 (טופס תביעה לתשלום חב שכר עבודה ופיצויי פיטורים) _______ ולשלוח למוסד לביטוח לאומי, משרד ראשי (תחום ביטוח זכויות עובדים), שד' וייצמן 13 ירושלים.

תהליך הטיפול בתביעה

   א. בהליך חדלות פירעון שבו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל לפני יום 15.9.19 (מועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון), תיבדק התביעה בהתאם לשלבים הבאים:
 1. המפרק או הנאמן יבדוק את התביעה שהגשת.
 2. אם המפרק יאשר את התביעה, יעבירה אותה לביטוח הלאומי להמשך טיפול.
 3. הביטוח הלאומי יבדוק את התביעה ורשאי לאשר/ לדחות או לחלוק על ההחלטה (לפי סעיף 189 ב' לחוק).
 4. אם תביעתך אושרה על ידי הביטוח הלאומי, הגמלה תשולם לחשבון הבנק הרשום על שמך.

ב. בהליך חדלות פירעון שבו ניתן צו לפתיחת הליכים לאחר יום 15.9.19 (מועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון), תיבדק התביעה בהתאם לשלבים הבאים:

1. הביטוח הלאומי יבדקו את התביעה.

2. הביטוח הלאומי רשאי לאשר או לדחות את התביעה.

3. אם תביעתך אושרה, הגמלה תשולם לחשבון הבנק הרשום על שמך.

4. אם תביעתך נדחתה, הנך רשאי לערער על החלטת הביטוח הלאומי לערכאה השיפוטית המוסמכת, וזאת בתוך 60 מיום קבלת ההחלטה לידך.

* שים לב! הגמלה ששולמה אינה ניתנת להעברה או לעיקול.

תביעה לתשלום לקופת הגמל

את התביעה לקבלת תשלומים שהמעסיק לא העביר עבורך לקופת הגמל, עליך להגיש לקופת הגמל.

ברוב המקרים, עם פרסום מתן צו הפירוק, החברה שמנהלת את קופות הגמל של העובדים מגישה תביעה כללית למפרק בשם כל העובדים, והעובד אינו צריך להגיש תביעה.