אופן הגשת התביעה


​ב-15.9.2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר השפיע על אופן הגשת התביעה, בדיקתה ותשלום הגמלה.

למי מוגשת התביעה? 

 • עובד שכיר שנגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכים מיום 15.9.2019 ואילך - יגיש את התביעה ישירות לביטוח הלאומי.
  עותק מהתביעה יועבר לממונה. להגשת התביעה לחץ כאן.
 • עובד שכיר שנגד מעסיקו ניתן צו פירוק קבוע, או צו לפשיטת רגל עד ליום 14.9.19 - יגיש תביעה לגמלה לבעל התפקיד שמונה בהליך. לאחר שאישר בעל התפקיד את התביעה, הוא יעביר אותה לביטוח הלאומי להמשך טיפול.
  עותק מהתביעה יועבר לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. להגשת התביעה לחץ כאן
 • תביעה עבור תשלום חוב לקופת גמל - יש להגיש "תביעת חוב רגילה לנושה מסוג קופת גמל" באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ולפעול בהתאם להנחיות המופיעות באתר הממונה.  

שים לב, תביעה שתוגש לאחר 12 חודשים מהמועד שניתן הצו ולא תלווה בבקשה להארכת מועד מפורטת ומנומקת בצירוף אסמתכאות מתאימות - תידחה.  

 מסמכים שצריך לצרף לתביעה

 • תלושי שכר - 12 תלושים אחרונים ממקום העבודה.
 • מכתב פיטורים.
 • תדפיסי חשבון בנק שאליו הופקדה המשכורת - לתקופה שעבורה נתבע חוב שכר עבודה, וכן חודשיים שלפני ואחרי תקופת החוב שנתבעה. 
 • אישור ניהול חשבון בנק הכולל את פרטי העובד, שם ומספר הבנק, הסניף ומספר חשבון הבנק.                                         עובד השוהה בחו"ל - יצרף אישור ניהול חשבון בנק הכולל את פרטי העובד, פרטי הבנק וכן ה- Swift Code או Iban.                                   
 • דו"ח הפקדות ומשיכות מקופת הגמל.
 • ייפוי כוח - עובד שמגיש את תביעתו באמצעות מייצג, יצרף לתביעה ייפוי כוח בכפוף להוראות הדין, לרבות ייפוי כוח שנערך מחוץ לישראל. ייפוי הכוח יכלול התייחסות ספיציפית להגשת תביעה לגמלת זכויות עובדים לביטוח הלאומי ולביצוע הפעולות הנלוות לה.

נוסף למסמכים שפורטו, עובדי הרשות הפלסטינית יהודה והשומרון וכן עובדים זרים, יצרפו לתביעתם טופס רישום נפש (בל 1050). יש למלא את הטופס ולשלוח באופן מקוון.

בנוסף למסמכים שפורטו וצירוף טופס שאלון לרישום נפש, יצורפו לתביעה המסמכים הבאים:

עובד הרשות הפלסטינית יהודה והשומרון שעבד בתוך תחומי הקו הירוק יצרף מסמכים אלה:

 • רישיון עבודה תקף לתקופת ההעסקה הנתבעת.
 • אישור ניהול חשבון בנק הכולל את פרטי העובד, מספר ושם הבנק, הסניף ומספר החשבון.                                               
 • תלושי שכר לאימות תקופת ההעסקה הנתבעת ורכיבי השכר הנתבעים.
 • דוחות מת"ש (מנהל שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה). יש לצרף את הדוחות הבאים: ריכוז נתונים חודשיים, תשלומים חודשיים ונתוני השתכרות שנתיים.

עובד הרשות הפלסטינית יהודה והשומרון שעבד מחוץ לתחומי הקו הירוק, יצרף מסמכים אלה:

 • רישיון עבודה תקף לתקופת ההעסקה הנתבעת.
 • אישור ניהול חשבון בנק הכולל את פרטי העובד, מספר ושם הבנק, הסניף ומספר החשבון.        
 • תלושי שכר לאימות תקופת ההעסקה הנתבעת ורכיבי השכר הנתבעים.
 • תדפיס רשיונות - דו"ח 300 מהמנהל האזרחי.

עובד זר יצרף מסמכים אלה:

 • אשרת שהייה   
 • אישור ניהול חשבון בנק הכולל את שם הבנק, מספר הסניף ומספר חשבון הבנק.                                                                  עובד השוהה בחו"ל - יצרף אישור ניהול חשבון בנק הכולל את הפרטים הבאים: פרטי העובד, פרטי הבנק וכן Swift code או Iban.  
 • תלושי שכר לאימות תקופת ההעסקה הנתבעת ורכיבי השכר הנתבעים.
 • פירוט הפקדות
 • תעודת בירור פרטי נוסע עם היסטוריית דרכונים (ממינהל האוכלוסין) .

תהליך הטיפול בתביעה

תביעה בהליך שבו ניתן צו עד ל- 14.9.19:

 1. התביעה תוגש לבעל התפקיד שמונה בהליך, כדי שיקבל החלטה אם לאשר או לדחות את התביעה.
 2. לאחר שאושרה התביעה על ידי בעל התפקיד, היא תועבר לביטוח הלאומי.
 3. התביעה תיבדק ותחושב לפי חוק הביטוח הלאומי ובהתאם להוראות חוקים נוספים, חוק חופשה שנתית, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חוק פיצויי פיטורים וכו'.

תביעה בהליך שבו ניתן צו לפתיחת הליכים נגד המעסיק מיום 15.9.19:

 • התביעה תוגש ישירות לביטוח הלאומי.
 • התביעה תיבדק ותחושב לפי חוק הביטוח הלאומי ובהתאם לחוקים נוספים, חוק חופשה שנתית, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חוק פיצויי פיטורים וכו'.
 • אישור / דחיית התביעה.
 • אם תאושר התביעה, תשולם לך גמלה בהתאם לפירוט הבא:

תשלום הגמלה בהליך שהמעסיק הוא עוסק פרטי (יחיד)
אם העובד נמצא זכאי לגמלה - ישולם לו תשלום עבור חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים.

תשלום הגמלה בהליך שהמעסיק הוא תאגיד:

בצו לפתיחת הליכים - ישלם הביטוח הלאומי תשלום עבור חוב שכר עבודה (עד ל- 5 חודשי שכר בלבד).

בפירוק - ישלם הביטוח הלאומי תשלום עבור חוב שכר עבודה, יתר רכיבי השכר ופיצויי פיטורים.

בשיקום כלכלי של תאגיד - ישלם הביטוח הלאומי תשלום גם עבור יתר רכיבי השכר ופיצויי פיטורים שנתבעו בתביעה, וזאת רק לאחר שאושרה התכנית לשיקום כלכלי לתאגיד או שנמכרה פעילותו העסקית של התאגיד לתאגיד אחר והעובד לא שב לעבודה בתאגיד.  

לתשומת לבך, אם הביטוח הלאומי דחה את תביעתך, אתה רשאי לערער על ההחלטה לערכאה השיפוטית המוסמכת של חדלות הפירעון בהתאם למועדים הקבועים בדין.