אופן הגשת התביעה


​ב-15.9.2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר השפיע על אופן הגשת התביעה, בדיקתה ותשלום הגמלה.

 • עובד שכיר שנגד מעסיקו ניתן צו פירוק קבוע, או צו לפשיטת רגל לפני 15.9.2019 - יגיש תביעה לגמלה לבעל התפקיד הקבוע שמונה בהליך. עותק מהתביעה יועבר לכונס הנכסים הרשמי.  להגשת התביעה לחץ כאן.
 • עובד שכיר שנגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכים לאחר 15.9.2019 - יגיש את התביעה ישירות לביטוח הלאומי. עותק מהתביעה יועבר לכונס הנכסים הרשמי. להגשת התביעה לחץ כאן.
 • תביעה עבור תשלום חוב לקופת גמל - אם נפתחה לך קופת גמל, רשאית הקופה להגיש לנו תביעה עצמאית עבור התשלומים שהמעסיק היה חייב לקופה, ללא רכיב פיצויי פיטורים. הקופה צריכה להעביר לביטוח הלאומי עותק מהתביעה. להגשת התביעה לחץ כאן

מסמכים שצריך לצרף לתביעה

 • 12 תלושי שכר אחרונים ממקום העבודה.
 • מכתב פיטורים
 • תדפיסי חשבון בנק שאליו הופקדה המשכורת - לתקופה שעבורה נתבעת הגמלה, ועבור החודשיים שקדמו לה. 
 • עובד בעל חשבון בנק שאינו מנוהל בישראל וכן עובד זר, או תושב הרשות הפלסטינית או יהודה והשומרון, יצרף אישור ניהול חשבון בנק עם פרטי הבנק המלאים, שם הבנק, הסניף, SWIFT CODE ו- IBAN
 • עובד שאינו תושב/ת ישראל, ימלא טופס רישום נפש (בל 1050), ןיצרף צילום דרכון ואשרת שהייה בתוקף. 
 • עובד שהוא תושב הרשות הפלסטינית או יהודה ושומרון ימלא טופס רישום נפש (בל 1050) ויצרף צילום ת"ז 
 • עובד שתובע תשלום פיצויי פיטורים - יצרף אישור מהקופה שבה הופקדו פיצויי הפיטורים, הכולל את תקופת ההפרשה ואחוז ההפרשה לקופה וכן אישור על גובה ההפקדות עבור פיצויי הפיטורים שנצברו לזכותו, נכון ליום הפסקת עבודתו.
 • עובד שמיוצג - יצרף המייצג ייפוי כוח בכפוף להוראות הדין, לרבות ייפוי כוח שנערך מחוץ לישראל. ייפוי הכוח יכלול התייחסות ספציפית לתביעה המוגשת לביטוח הלאומי.

תהליך הטיפול בתביעה

תביעה בהליך שבו ניתן צו פירוק או צו לפשיטת רגל נגד המעסיק לפני 15.9.19:

 1. התביעה תוגש לבעל התפקיד, כדי שיקבל החלטה אם לאשר או לדחות את התביעה.
 2. אם בעל התפקיד אישר את התביעה, היא תועבר לבדיקת הביטוח הלאומי, אשר רשאי לאשר/ לדחות או לחלוק על החלטת בעל התפקיד (לפי סעיף 189 ב' לחוק).
 3. אם תביעתך אושרה על ידי הביטוח הלאומי, נערוך חישוב של הגמלה עבור חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים. הגמלה תשולם לחשבון הבנק הרשום על שמך.

תביעה בהליך שבו ניתן צו לפתיחת הליכים נגד המעסיק לאחר 15.9.19:

 1. אם תביעתך הוגשה בהליך חדלות פירעון שבו המעסיק הוא אדם פרטי, ואושרה על ידי הביטוח הלאומי-  תשולם לך גמלה מלאה עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים.
 2. אם תביעתך הוגשה בהליך חדלות פירעון שבו המעסיק הוא תאגיד וניתן נגדו צו לפתיחת הליכים בלבד, והתביעה אושרה על ידי הביטוח הלאומי - ישולם לך תשלום עבור חוב שכר עבודה בלבד.
 3. אם בית המשפט קבע, כי התאגיד בשיקום ואושרה תכנית לשיקום כלכלי לתאגיד, ונמצא כי לא חזרת לעבודה בתוך 6 חודשים מיום אישור תכנית השיקום לתאגיד/ מכירת פעילותו העסקית- ישלם הביטוח הלאומי את יתר רכיבי השכר שנתבעו ופיצויי הפיטורים.
 4. אם בית המשפט נתן לתאגיד צו פירוק - ישלם הביטוח הלאומי לעובד גמלה מלאה עבור חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים.
 5. אם הביטוח הלאומי דחה את תביעתך, אתה רשאי לערער על ההחלטה בערכאה השיפוטית המוסמכת.

שים לב, הגמלה ששולמה אינה ניתנת להעברה או לעיקול.

תביעה לתשלום חוב לקופת גמל

ברוב המקרים, עם פרסום מתן צו הפירוק, קופות הגמל של העובדים מגישות בשם כל העובדים תביעה כללית לבעל התפקיד שמונה בהליך. אם קופת הגמל שלך לא הגישה תביעה, עליך להגיש לקופת הגמל את התביעה לקבלת תשלומים שהמעסיק לא העביר עבורך.