סכום הגמלהסכום הגמלה:
גובה החוב של המעסיק לעובד, ועד למקסימום הקבוע בחוק. 

סכום הגמלה המקסימלי הוא:

  • עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים - 117,195 ש"ח
  • עבור תשלומים לקופות גמל - 18,030 ש"ח

חבר באגודה שיתופית

  • חבר אגודה שיתופית שנגד מעבידו ניתן צו לפירוק האגודה - יקבל גמלה מקסימלית עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים בסך 72,120 ש"ח .
  • חבר אגודה שיתופית שהוא הקיבוץ המחדש שנגד מעבידו ניתן צו לפירוק האגודה - יקבל גמלה מקסימלית עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורין בסך 90,150 ש"ח .

הפרשי הצמדה

לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורים יתווספו הפרשי הצמדה מיום קבלת תביעת החוב עד ליום התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי.

ניכויים מהגמלה

מהגמלה ינוכו לפי החוק: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.


סכום הגמלה החל ב- 01.01.2022