סכום הגמלהסכום הגמלה:
גובה החוב של המעסיק לעובד, ועד למקסימום הקבוע בחוק. 

סכום הגמלה המקסימלי הוא:

  • עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים - 114,452 ש"ח
  • עבור תשלומים לקופות גמל - 17,608 ש"ח

חבר באגודה שיתופית

  • חבר אגודה שיתופית שנגד מעבידו ניתן צו לפירוק האגודה - יקבל גמלה מקסימלית עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים בסך 70,432 ש"ח .
  • חבר אגודה שיתופית שהוא הקיבוץ המחדש שנגד מעבידו ניתן צו לפירוק האגודה - יקבל גמלה מקסימלית עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורין בסך 88,040 ש"ח .

הפרשי הצמדה

לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורים יתווספו הפרשי הצמדה מיום קבלת תביעת החוב עד ליום התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי.

ניכויים מהגמלה

מהגמלה ינוכו לפי החוק: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.


סכום הגמלה החל ב- 01.01.2021