רכיבי השכר והתשלומים שלפיהם מחושבת הגמלה


הגמלה כוללת את התשלומים האלה:

 • שכר העבודה המגיע לעובד, ולא שולם על ידי המעסיק.
 • פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד, שאין להם כיסוי בקופת הגמל.
 • תשלומים לקופות הגמל של העובד, שהמעסיק היה אמור להעביר ולא העביר.
לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין יתווספו הפרשי הצמדה, מיום קבלת תביעת החוב עד ליום התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי.

חישוב הגמלה עבור שכר עבודה

הביטוח הלאומי ישלם לך את שכר העבודה המגיע לך, שהמעסיק לא שילם לך. התשלום יהיה לתקופה של 12 חודשים לכל היותר. גובה התשלום החודשי לא יפחת מסכום שכר המינימום המגיע לך, על פי חוק שכר המינימום ובהתאם להיקף משרתך.

רכיבי השכר שנלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר עבודה הם:

 • משכורת בסיסית
 • שעות נוספות
 • פרמיה
 • עמלות
 • מענקים
 • תוספת מאמץ
 • הוצאות נסיעה
 • תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית
 • הפרשי שכר - שלא שולמו לך עד ליום הפסקת עבודתך, עבור השנה האחרונה. 
 • פדיון חופשה - תשלום עבור מספר ימי החופשה שנותרו לזכותך עד ליום הפסקת עבודתך, כפי שמופיע בתלוש השכר האחרון, עד למקסימום הימים שניתן לצבור לפי חוק חופשה שנתית. 
 • דמי הבראה - החלק שלא שולם לך עד ליום הפסקת עבודתך, עבור השנתיים האחרונות.
 • ביגוד - החלק שלא שולם לך עד ליום הפסקת עבודתך, עבור השנה האחרונה.
 • הודעה מוקדמת - בגין ימי ההודעה המוקדמת שנקבעו בחוק הודעה מוקדמת ושלא שולמו לך.
 • אי הפרשות לקופת גמל - מקום שבו לא נפתחה קופת גמל, עבור כספים שלא הופרשו בעד השנה האחרונה.


 שים לב, תתבקש להציג אישורים המוכיחים שהרכיבים האלה אכן שולמו לך.
רכיבי שכר אחרים המופיעים בתלוש, יילקחו גם בחשבון , אם הם עונים להגדרת "שכר עבודה" בחוק הגנת השכר.
רכיבי השכר הבאים אינם נלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר העבודה: החזר הוצאות, רכב, טלפון, אש"ל ופדיון ימי מחלה.

חישוב הגמלה עבור פיצויי פיטורין

אם מעסיקך לא שילם לך את פיצויי הפיטורין המגיעים לך, אתה עשוי להיות זכאי לגמלה שתחושב בהתאם לשכרך ולתשלומים שהועברו לך.
רכיבי השכר שנלקחים בחשבון לצורך חישוב הבסיס לפיצויי הפיטורין הם:
 • משכורת בסיסית
 • תוספת ותק
 • תוספת משפחה
 • תוספת יוקר
 • תוספת מקצועית
 • רכיבי שכר אחרים, אם הם עומדים בדרישות החוק והפסיקה.
משכורת י"ג אינה נכללת בחישוב פיצויי הפיטורים.
בכל מקרה, שכרך שיילקח  בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורין לא יפחת משכר המינימום, בהתאם להיקף משרתך.

חישוב הגמלה עבור פיצוי הפיטורין נעשה באופן הבא:
 1. חישוב פיצוי הפיטורין - הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורין כפול חודשי העבודה לחלק ב-12.
 2. מי  שהופקדו עבורו בקופת גמל ו/או בחברת ביטוח הפקדות לפיצוי פיטורין, בהסכם פנסיה מקיפה-  הביטוח הלאומי ישלים את החסר ל-100% פיצוי פיטורין או יותר, הכול בכפוף להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי או בהסכם שנחתם בין המעסיק לחברת הביטוח/ קופת הגמל.
מי שלא בוטח כלל על ידי המעסיק בקופת גמל או בחברת ביטוח- הביטוח הלאומי ישלם לו את מלוא פיצוי הפיטורין, 100% או יותר, הכול על פי הוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי.
התשלום יהיה כפוף להוראות חוק פיצויי פיטורים או לזכויותיו של העובד, מכוח ההסכם הקיבוצי. 

חישוב הגמלה עבור תשלום לקופת גמל

בהתאם להוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, על המעסיק להעביר לקופת הגמל כספים, שנועדו לשם צבירתן או הבטחתן של זכויות העובד, הקשורות בעבודתו או בהפסקת עבודתו. 
מי שהמעסיק שלו לא העביר לקופת הגמל את כספי המעסיק או כספים שנוכו משכרו או מכספי שניהם - הביטוח הלאומי ישלם את הכספים האלה לקופת הגמל של העובד.
הביטוח הלאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בתוספת הפרשי הצמדה, מיום קבלת תביעת החוב עד ליום התשלום בפועל, עד לסכום המקסימלי שנקבע בחוק.