מס' חוזר:

כללי: 63/09
אבטלה: 1426

שם מינהל:
מינהל גמלאות
שם אגף:
אגף גמלאות מחליפות שכר- תחום אבטלה
מאשר:
אבי צרפתי
תפקיד:
סגן ראש מינהל גמלאות ומנהל אגף גמלאות מחליפות שכר
תאריך פרסום:
23/03/2009
 
23.03.09: דמי אבטלה בתקופת חופשה ללא תשלום

1]         כללי

בחודשים האחרונים אנו עדים לעליה בשיעורי האבטלה במשק ועימה גידול במספר התביעות לדמי אבטלה המוגשות למוסד.

מעסיקים שנקלעו למשבר, ואינם יכולים לספק תעסוקה לעובדיהם, ובמטרה למנוע פיטורים ולשמור על העובדים "עד יעבור זעם", מוציאים עובדים לחופשה ללא תשלום. עקב הגידול הצפוי במובטלים בחופשה ללא תשלום, ובעקבות ריבוי השאלות הן מצד עובדים והן מצד מעסיקים, מצאנו לנכון לרענן את ההוראות בדבר תנאי הזכאות לדמי אבטלה של מי שהוצאו לחל"ת שלא מרצונם, ואת נהלי הטיפול בתביעותיהם.
 

2]         תנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת חופשה ללא תשלום

           [1] למרות שיחסי העבודה בין העובד למעסיק לא מתנתקים במועד היציאה לחופשה ללא תשלום, יכול העובד להיות זכאי לדמי אבטלה אם מתקיימים בו כל תנאי הזכאות הקבועים בחוק, לגבי כלל המובטלים, כלהלן:

[א] העובד צבר את תקופת האכשרה הדרושה;

[ב] העובד נרשם בלשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה ולא הוצעה

לו  עבודה חלופית.

שיעורי התשלום ותקופת התשלום נקבעים בהתאם לנתוניו האישיים

של כל עובד ועפ"י השיעורים הקבועים בחוק לגבי כל המובטלים

 

שימו לב!

ימי האבטלה בתקופת חופשה ללא תשלום נמנים במניין ימי האבטלה להם זכאי העובד גם אם יפוטר בתום החופשה ללא תשלום. אם העובד לא ניצל את כל מכסת ימי האבטלה שלו בתקופת החל"ת הוא יוכל להיות זכאי להמשך תשלום דמי אבטלה, אם יפוטר, עד להשלמת מכסת הימים, או עד תום שנה מהתאריך הקובע [ה-1 בחודש בו התייצב לראשונה בלשכת שירות התעסוקה בתקופת החל"ת].

 

[2]        תנאים נוספים למובטל בתקופת חל"ת

[א] על העובד לנצל את יתרת החופשה העומדת לזכותו קודם ליציאה 
לחל"ת. אם קיימת יתרת חופשה – תחילת תשלום דמי האבטלה ידחה עד לתום התקופה שבעדה מגיעים לעובד דמי חופשה גם אם לא שולמו בפועל.               

            [ב] משך תקופת החל"ת, לאחר ניצול ימי החופשה או לאחר דחיית תאריך תחילת החל"ת לא יפחת מ-30 ימים.

            [ג] בתקופת החל"ת לא ניתן לזמן את העובד לעבודה כלשהי במקום ממנו הוצא לחל"ת. חזרה לעבודה בתקופת החל"ת ולו לימים בודדים, שוללת את הזכאות לדמי-אבטלה לכל החודש.

  [3]          הגשת תביעה לדמי אבטלה

              עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום מגיש תביעה

              לדמי אבטלה בצירוף כל המסמכים הנדרשים מכל מובטל

              אחר. ואולם, במקום מכתב פיטורין נדרש   

התובע לצרף לתביעתו מכתב ממעסיקו על כי העובד הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק, בציון תקופת החל"ת הצפויה ויתרת ימי חופשה, אם יש. לחילופין יכול המעסיק למלא את השדות הרלוונטיים באישור המעסיק שבטופס התביעה. אם העובד ניצל את כל יתרת החופשה שלו לפני היציאה לחל"ת – נדרש המעסיק לציין כי  אין יתרת ימי חופשה. 

3]     פרסום

    תנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת חל"ת פורסמו בצורה בולטת באתר

    האינטרנט של  המוסד לנוחותם של עובדים ומעסיקיהם.